Lịch âm năm 2019

lịch âm 2019

lịch 2019

lịch âm dương 2019

lịch tết 2019

lịch âm hôm nay

Lịch âm tháng 1 năm 2019

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
26/11
Mậu Tuất
2
27
Kỷ Hợi
3
28
Canh Tý
4
29
Tân Sửu
5
30
Nhâm Dần
6
1/12
Quý Mão
7
2
Giáp Thìn
8
3
Ất Tỵ
9
4
Bính Ngọ
10
5
Đinh Mùi
11
6
Mậu Thân
12
7
Kỷ Dậu
13
8
Canh Tuất
14
9
Tân Hợi
15
10
Nhâm Tý
16
11
Quý Sửu
17
12
Giáp Dần
18
13
Ất Mão
19
14
Bính Thìn
20
15
Đinh Tỵ
21
16
Mậu Ngọ
22
17
Kỷ Mùi
23
18
Canh Thân
24
19
Tân Dậu
25
20
Nhâm Tuất
26
21
Quý Hợi
27
22
Giáp Tý
28
23
Ất Sửu
29
24
Bính Dần
30
25
Đinh Mão
31
26
Mậu Thìn

Lịch âm tháng 2 năm 2019

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
27/12
Kỷ Tỵ
2
28
Canh Ngọ
3
29
Tân Mùi
4
30
Nhâm Thân
5
1/1
Quý Dậu
6
2
Giáp Tuất
7
3
Ất Hợi
8
4
Bính Tý
9
5
Đinh Sửu
10
6
Mậu Dần
11
7
Kỷ Mão
12
8
Canh Thìn
13
9
Tân Tỵ
14
10
Nhâm Ngọ
15
11
Quý Mùi
16
12
Giáp Thân
17
13
Ất Dậu
18
14
Bính Tuất
19
15
Đinh Hợi
20
16
Mậu Tý
21
17
Kỷ Sửu
22
18
Canh Dần
23
19
Tân Mão
24
20
Nhâm Thìn
25
21
Quý Tỵ
26
22
Giáp Ngọ
27
23
Ất Mùi
28
24
Bính Thân

Lịch âm tháng 3 năm 2019

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
25/1
Đinh Dậu
2
26
Mậu Tuất
3
27
Kỷ Hợi
4
28
Canh Tý
5
29
Tân Sửu
6
1/2
Nhâm Dần
7
2
Quý Mão
8
3
Giáp Thìn
9
4
Ất Tỵ
10
5
Bính Ngọ
11
6
Đinh Mùi
12
7
Mậu Thân
13
8
Kỷ Dậu
14
9
Canh Tuất
15
10
Tân Hợi
16
11
Nhâm Tý
17
12
Quý Sửu
18
13
Giáp Dần
19
14
Ất Mão
20
15
Bính Thìn
21
16
Đinh Tỵ
22
17
Mậu Ngọ
23
18
Kỷ Mùi
24
19
Canh Thân
25
20
Tân Dậu
26
21
Nhâm Tuất
27
22
Quý Hợi
28
23
Giáp Tý
29
24
Ất Sửu
30
25
Bính Dần
31
26
Đinh Mão

Lịch âm tháng 4 năm 2019

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
27/2
Mậu Thìn
2
28
Kỷ Tỵ
3
29
Canh Ngọ
4
30
Tân Mùi
5
1/3
Nhâm Thân
6
2
Quý Dậu
7
3
Giáp Tuất
8
4
Ất Hợi
9
5
Bính Tý
10
6
Đinh Sửu
11
7
Mậu Dần
12
8
Kỷ Mão
13
9
Canh Thìn
14
10
Tân Tỵ
15
11
Nhâm Ngọ
16
12
Quý Mùi
17
13
Giáp Thân
18
14
Ất Dậu
19
15
Bính Tuất
20
16
Đinh Hợi
21
17
Mậu Tý
22
18
Kỷ Sửu
23
19
Canh Dần
24
20
Tân Mão
25
21
Nhâm Thìn
26
22
Quý Tỵ
27
23
Giáp Ngọ
28
24
Ất Mùi
29
25
Bính Thân
30
26
Đinh Dậu

Lịch âm tháng 5 năm 2019

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
27/3
Mậu Tuất
2
28
Kỷ Hợi
3
29
Canh Tý
4
30
Tân Sửu
5
1/4
Nhâm Dần
6
2
Quý Mão
7
3
Giáp Thìn
8
4
Ất Tỵ
9
5
Bính Ngọ
10
6
Đinh Mùi
11
7
Mậu Thân
12
8
Kỷ Dậu
13
9
Canh Tuất
14
10
Tân Hợi
15
11
Nhâm Tý
16
12
Quý Sửu
17
13
Giáp Dần
18
14
Ất Mão
19
15
Bính Thìn
20
16
Đinh Tỵ
21
17
Mậu Ngọ
22
18
Kỷ Mùi
23
19
Canh Thân
24
20
Tân Dậu
25
21
Nhâm Tuất
26
22
Quý Hợi
27
23
Giáp Tý
28
24
Ất Sửu
29
25
Bính Dần
30
26
Đinh Mão
31
27
Mậu Thìn

Lịch âm tháng 6 năm 2019

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
28/4
Kỷ Tỵ
2
29
Canh Ngọ
3
1/5
Tân Mùi
4
2
Nhâm Thân
5
3
Quý Dậu
6
4
Giáp Tuất
7
5
Ất Hợi
8
6
Bính Tý
9
7
Đinh Sửu
10
8
Mậu Dần
11
9
Kỷ Mão
12
10
Canh Thìn
13
11
Tân Tỵ
14
12
Nhâm Ngọ
15
13
Quý Mùi
16
14
Giáp Thân
17
15
Ất Dậu
18
16
Bính Tuất
19
17
Đinh Hợi
20
18
Mậu Tý
21
19
Kỷ Sửu
22
20
Canh Dần
23
21
Tân Mão
24
22
Nhâm Thìn
25
23
Quý Tỵ
26
24
Giáp Ngọ
27
25
Ất Mùi
28
26
Bính Thân
29
27
Đinh Dậu
30
28
Mậu Tuất

Lịch âm tháng 7 năm 2019

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
29/5
Kỷ Hợi
2
30
Canh Tý
3
1/6
Tân Sửu
4
2
Nhâm Dần
5
3
Quý Mão
6
4
Giáp Thìn
7
5
Ất Tỵ
8
6
Bính Ngọ
9
7
Đinh Mùi
10
8
Mậu Thân
11
9
Kỷ Dậu
12
10
Canh Tuất
13
11
Tân Hợi
14
12
Nhâm Tý
15
13
Quý Sửu
16
14
Giáp Dần
17
15
Ất Mão
18
16
Bính Thìn
19
17
Đinh Tỵ
20
18
Mậu Ngọ
21
19
Kỷ Mùi
22
20
Canh Thân
23
21
Tân Dậu
24
22
Nhâm Tuất
25
23
Quý Hợi
26
24
Giáp Tý
27
25
Ất Sửu
28
26
Bính Dần
29
27
Đinh Mão
30
28
Mậu Thìn
31
29
Kỷ Tỵ

Lịch âm tháng 8 năm 2019

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
1/7
Canh Ngọ
2
2
Tân Mùi
3
3
Nhâm Thân
4
4
Quý Dậu
5
5
Giáp Tuất
6
6
Ất Hợi
7
7
Bính Tý
8
8
Đinh Sửu
9
9
Mậu Dần
10
10
Kỷ Mão
11
11
Canh Thìn
12
12
Tân Tỵ
13
13
Nhâm Ngọ
14
14
Quý Mùi
15
15
Giáp Thân
16
16
Ất Dậu
17
17
Bính Tuất
18
18
Đinh Hợi
19
19
Mậu Tý
20
20
Kỷ Sửu
21
21
Canh Dần
22
22
Tân Mão
23
23
Nhâm Thìn
24
24
Quý Tỵ
25
25
Giáp Ngọ
26
26
Ất Mùi
27
27
Bính Thân
28
28
Đinh Dậu
29
29
Mậu Tuất
30
1/8
Kỷ Hợi
31
2
Canh Tý

Lịch âm tháng 9 năm 2019

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
3/8
Tân Sửu
2
4
Nhâm Dần
3
5
Quý Mão
4
6
Giáp Thìn
5
7
Ất Tỵ
6
8
Bính Ngọ
7
9
Đinh Mùi
8
10
Mậu Thân
9
11
Kỷ Dậu
10
12
Canh Tuất
11
13
Tân Hợi
12
14
Nhâm Tý
13
15
Quý Sửu
14
16
Giáp Dần
15
17
Ất Mão
16
18
Bính Thìn
17
19
Đinh Tỵ
18
20
Mậu Ngọ
19
21
Kỷ Mùi
20
22
Canh Thân
21
23
Tân Dậu
22
24
Nhâm Tuất
23
25
Quý Hợi
24
26
Giáp Tý
25
27
Ất Sửu
26
28
Bính Dần
27
29
Đinh Mão
28
30
Mậu Thìn
29
1/9
Kỷ Tỵ
30
2
Canh Ngọ

Lịch âm tháng 10 năm 2019

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
3/9
Tân Mùi
2
4
Nhâm Thân
3
5
Quý Dậu
4
6
Giáp Tuất
5
7
Ất Hợi
6
8
Bính Tý
7
9
Đinh Sửu
8
10
Mậu Dần
9
11
Kỷ Mão
10
12
Canh Thìn
11
13
Tân Tỵ
12
14
Nhâm Ngọ
13
15
Quý Mùi
14
16
Giáp Thân
15
17
Ất Dậu
16
18
Bính Tuất
17
19
Đinh Hợi
18
20
Mậu Tý
19
21
Kỷ Sửu
20
22
Canh Dần
21
23
Tân Mão
22
24
Nhâm Thìn
23
25
Quý Tỵ
24
26
Giáp Ngọ
25
27
Ất Mùi
26
28
Bính Thân
27
29
Đinh Dậu
28
1/10
Mậu Tuất
29
2
Kỷ Hợi
30
3
Canh Tý
31
4
Tân Sửu

Lịch âm tháng 11 năm 2019

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
5/10
Nhâm Dần
2
6
Quý Mão
3
7
Giáp Thìn
4
8
Ất Tỵ
5
9
Bính Ngọ
6
10
Đinh Mùi
7
11
Mậu Thân
8
12
Kỷ Dậu
9
13
Canh Tuất
10
14
Tân Hợi
11
15
Nhâm Tý
12
16
Quý Sửu
13
17
Giáp Dần
14
18
Ất Mão
15
19
Bính Thìn
16
20
Đinh Tỵ
17
21
Mậu Ngọ
18
22
Kỷ Mùi
19
23
Canh Thân
20
24
Tân Dậu
21
25
Nhâm Tuất
22
26
Quý Hợi
23
27
Giáp Tý
24
28
Ất Sửu
25
29
Bính Dần
26
1/11
Đinh Mão
27
2
Mậu Thìn
28
3
Kỷ Tỵ
29
4
Canh Ngọ
30
5
Tân Mùi

Lịch âm tháng 12 năm 2019

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
6/11
Nhâm Thân
2
7
Quý Dậu
3
8
Giáp Tuất
4
9
Ất Hợi
5
10
Bính Tý
6
11
Đinh Sửu
7
12
Mậu Dần
8
13
Kỷ Mão
9
14
Canh Thìn
10
15
Tân Tỵ
11
16
Nhâm Ngọ
12
17
Quý Mùi
13
18
Giáp Thân
14
19
Ất Dậu
15
20
Bính Tuất
16
21
Đinh Hợi
17
22
Mậu Tý
18
23
Kỷ Sửu
19
24
Canh Dần
20
25
Tân Mão
21
26
Nhâm Thìn
22
27
Quý Tỵ
23
28
Giáp Ngọ
24
29
Ất Mùi
25
30
Bính Thân
26
1/12
Đinh Dậu
27
2
Mậu Tuất
28
3
Kỷ Hợi
29
4
Canh Tý
30
5
Tân Sửu
31
6
Nhâm Dần
Ngày hoàng đạo (Tốt)
Ngày hắc đạo (Xấu)

SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NĂM 2019

Ngày lễ dương lịch năm 2019

Dương lịch Âm lịch Tên ngày
26/11/2018
Tết Dương lịch
4/12/2018
Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam
29/12/2018
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
10/1/2019
Ngày lễ tình nhân (Valentine)
23/1/2019
Ngày thầy thuốc Việt Nam
3/2/2019
Ngày Quốc tế Phụ nữ
15/2/2019
Ngày Quốc Tế hạnh phúc
17/2/2019
Ngày Nước sạch Thế giới
21/2/2019
Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
22/2/2019
Ngày Thể Thao Việt Nam
27/2/2019
Ngày Cá tháng Tư
1/3/2019
Tết Thanh minh
18/3/2019
Ngày Trái đất
26/3/2019
Ngày giải phóng miền Nam
27/3/2019
Ngày Quốc tế Lao động
3/4/2019
Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ
9/4/2019
Ngày của mẹ
15/4/2019
Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh
28/4/2019
Ngày Quốc tế thiếu nhi
15/5/2019
Ngày của cha
19/5/2019
Ngày báo chí Việt Nam
26/5/2019
Ngày gia đình Việt Nam
9/6/2019
Ngày dân số thế giới
25/6/2019
Ngày Thương binh liệt sĩ
26/6/2019
Ngày thành lập công đoàn Việt Nam
19/7/2019
Ngày tổng khởi nghĩa
4/8/2019
Ngày Quốc Khánh
12/8/2019
Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
3/9/2019
Ngày quốc tế người cao tuổi
12/9/2019
Ngày giải phóng thủ đô
15/9/2019
Ngày doanh nhân Việt Nam
22/9/2019
Ngày Phụ nữ Việt Nam
4/10/2019
Ngày Hallowen
13/10/2019
Ngày pháp luật Việt Nam
24/10/2019
Ngày Nhà giáo Việt Nam
27/10/2019
Ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam
6/11/2019
Ngày thế giới phòng chống AIDS
24/11/2019
Ngày toàn quốc kháng chiến
27/11/2019
Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam
29/11/2019
Lễ Giáng sinh

Ngày lễ âm lịch năm 2019

Dương lịch Âm lịch Tên ngày
1/1/2019
Tết Nguyên Đán
13/1/2019
Hội Lim (Tiên Du - Bắc Ninh)
15/1/2019
Tết Nguyên tiêu
2/2/2019
Lễ hội Chùa Trầm
15/2/2019
Lễ hội Tây Thiên
19/2/2019
Lễ hội Quan Thế Âm (Đà Nẵng)
10/3/2019
Giỗ tổ Hùng Vương
3/3/2019
Tết Hàn thực
14/4/2019
Tết Dân tộc Khmer
15/4/2019
Lễ Phật Đản
5/5/2019
Tết Đoan Ngọ
3/6/2019
Lễ hội đình Châu Phú (An Giang)
4/6/2019
Lễ hội cúng biển Mỹ Long (Trà Vinh)
8/6/2019
Lễ hội đình – đền Chèm (Hà Nội)
9/6/2019
Hội chùa Hàm Long (Hà Nội)
23/6/2019
Lễ hội đình Trà Cổ (Quảng Ninh)
10/6/2019
Hội kéo ngựa gỗ (Hải Phòng)
15/7/2019
Vu Lan
1/8/2019
Tết Katê
15/8/2019
Tết Trung Thu
9/9/2019
Tết Trùng Cửu
10/10/2019
Tết Trùng Thập
15/11/2019
Hội Đình Phường Bông (Nam Định)
25/11/2019
Hội Vân Lệ (Thanh Hóa)
23/12/2019
Ông Táo chầu trời
Chia sẻ ngay
remcuangocbich caren-anne-poe ndaclinic mommabstampin manelguesthouse staffometer brookebaronmakeup emsbytes cpf-ecw tizianousa clicknetllc votzen-tube actmadelyrical robonixx aaronmasseypoker nomoreboringwindowssociety ynzhangxian chmielowadolina dermatoplastika calaguasislandtour nusaraja sakaryafatihdamper wardsurplus hermesnslave nelnomedijesus kwalkerbookkeeping huacura