Lịch âm năm 2026

lịch âm 2026

lịch 2026

lịch âm dương 2026

lịch tết 2026

lịch âm hôm nay

Lịch âm tháng 1 năm 2026

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
13/11
Ất Hợi
2
14
Bính Tý
3
15
Đinh Sửu
4
16
Mậu Dần
5
17
Kỷ Mão
6
18
Canh Thìn
7
19
Tân Tỵ
8
20
Nhâm Ngọ
9
21
Quý Mùi
10
22
Giáp Thân
11
23
Ất Dậu
12
24
Bính Tuất
13
25
Đinh Hợi
14
26
Mậu Tý
15
27
Kỷ Sửu
16
28
Canh Dần
17
29
Tân Mão
18
30
Nhâm Thìn
19
1/12
Quý Tỵ
20
2
Giáp Ngọ
21
3
Ất Mùi
22
4
Bính Thân
23
5
Đinh Dậu
24
6
Mậu Tuất
25
7
Kỷ Hợi
26
8
Canh Tý
27
9
Tân Sửu
28
10
Nhâm Dần
29
11
Quý Mão
30
12
Giáp Thìn
31
13
Ất Tỵ

Lịch âm tháng 2 năm 2026

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
14/12
Bính Ngọ
2
15
Đinh Mùi
3
16
Mậu Thân
4
17
Kỷ Dậu
5
18
Canh Tuất
6
19
Tân Hợi
7
20
Nhâm Tý
8
21
Quý Sửu
9
22
Giáp Dần
10
23
Ất Mão
11
24
Bính Thìn
12
25
Đinh Tỵ
13
26
Mậu Ngọ
14
27
Kỷ Mùi
15
28
Canh Thân
16
29
Tân Dậu
17
1/1
Nhâm Tuất
18
2
Quý Hợi
19
3
Giáp Tý
20
4
Ất Sửu
21
5
Bính Dần
22
6
Đinh Mão
23
7
Mậu Thìn
24
8
Kỷ Tỵ
25
9
Canh Ngọ
26
10
Tân Mùi
27
11
Nhâm Thân
28
12
Quý Dậu

Lịch âm tháng 3 năm 2026

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
13/1
Giáp Tuất
2
14
Ất Hợi
3
15
Bính Tý
4
16
Đinh Sửu
5
17
Mậu Dần
6
18
Kỷ Mão
7
19
Canh Thìn
8
20
Tân Tỵ
9
21
Nhâm Ngọ
10
22
Quý Mùi
11
23
Giáp Thân
12
24
Ất Dậu
13
25
Bính Tuất
14
26
Đinh Hợi
15
27
Mậu Tý
16
28
Kỷ Sửu
17
29
Canh Dần
18
30
Tân Mão
19
1/2
Nhâm Thìn
20
2
Quý Tỵ
21
3
Giáp Ngọ
22
4
Ất Mùi
23
5
Bính Thân
24
6
Đinh Dậu
25
7
Mậu Tuất
26
8
Kỷ Hợi
27
9
Canh Tý
28
10
Tân Sửu
29
11
Nhâm Dần
30
12
Quý Mão
31
13
Giáp Thìn

Lịch âm tháng 4 năm 2026

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
14/2
Ất Tỵ
2
15
Bính Ngọ
3
16
Đinh Mùi
4
17
Mậu Thân
5
18
Kỷ Dậu
6
19
Canh Tuất
7
20
Tân Hợi
8
21
Nhâm Tý
9
22
Quý Sửu
10
23
Giáp Dần
11
24
Ất Mão
12
25
Bính Thìn
13
26
Đinh Tỵ
14
27
Mậu Ngọ
15
28
Kỷ Mùi
16
29
Canh Thân
17
1/3
Tân Dậu
18
2
Nhâm Tuất
19
3
Quý Hợi
20
4
Giáp Tý
21
5
Ất Sửu
22
6
Bính Dần
23
7
Đinh Mão
24
8
Mậu Thìn
25
9
Kỷ Tỵ
26
10
Canh Ngọ
27
11
Tân Mùi
28
12
Nhâm Thân
29
13
Quý Dậu
30
14
Giáp Tuất

Lịch âm tháng 5 năm 2026

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
15/3
Ất Hợi
2
16
Bính Tý
3
17
Đinh Sửu
4
18
Mậu Dần
5
19
Kỷ Mão
6
20
Canh Thìn
7
21
Tân Tỵ
8
22
Nhâm Ngọ
9
23
Quý Mùi
10
24
Giáp Thân
11
25
Ất Dậu
12
26
Bính Tuất
13
27
Đinh Hợi
14
28
Mậu Tý
15
29
Kỷ Sửu
16
30
Canh Dần
17
1/4
Tân Mão
18
2
Nhâm Thìn
19
3
Quý Tỵ
20
4
Giáp Ngọ
21
5
Ất Mùi
22
6
Bính Thân
23
7
Đinh Dậu
24
8
Mậu Tuất
25
9
Kỷ Hợi
26
10
Canh Tý
27
11
Tân Sửu
28
12
Nhâm Dần
29
13
Quý Mão
30
14
Giáp Thìn
31
15
Ất Tỵ

Lịch âm tháng 6 năm 2026

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
16/4
Bính Ngọ
2
17
Đinh Mùi
3
18
Mậu Thân
4
19
Kỷ Dậu
5
20
Canh Tuất
6
21
Tân Hợi
7
22
Nhâm Tý
8
23
Quý Sửu
9
24
Giáp Dần
10
25
Ất Mão
11
26
Bính Thìn
12
27
Đinh Tỵ
13
28
Mậu Ngọ
14
29
Kỷ Mùi
15
1/5
Canh Thân
16
2
Tân Dậu
17
3
Nhâm Tuất
18
4
Quý Hợi
19
5
Giáp Tý
20
6
Ất Sửu
21
7
Bính Dần
22
8
Đinh Mão
23
9
Mậu Thìn
24
10
Kỷ Tỵ
25
11
Canh Ngọ
26
12
Tân Mùi
27
13
Nhâm Thân
28
14
Quý Dậu
29
15
Giáp Tuất
30
16
Ất Hợi

Lịch âm tháng 7 năm 2026

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
17/5
Bính Tý
2
18
Đinh Sửu
3
19
Mậu Dần
4
20
Kỷ Mão
5
21
Canh Thìn
6
22
Tân Tỵ
7
23
Nhâm Ngọ
8
24
Quý Mùi
9
25
Giáp Thân
10
26
Ất Dậu
11
27
Bính Tuất
12
28
Đinh Hợi
13
29
Mậu Tý
14
1/6
Kỷ Sửu
15
2
Canh Dần
16
3
Tân Mão
17
4
Nhâm Thìn
18
5
Quý Tỵ
19
6
Giáp Ngọ
20
7
Ất Mùi
21
8
Bính Thân
22
9
Đinh Dậu
23
10
Mậu Tuất
24
11
Kỷ Hợi
25
12
Canh Tý
26
13
Tân Sửu
27
14
Nhâm Dần
28
15
Quý Mão
29
16
Giáp Thìn
30
17
Ất Tỵ
31
18
Bính Ngọ

Lịch âm tháng 8 năm 2026

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
19/6
Đinh Mùi
2
20
Mậu Thân
3
21
Kỷ Dậu
4
22
Canh Tuất
5
23
Tân Hợi
6
24
Nhâm Tý
7
25
Quý Sửu
8
26
Giáp Dần
9
27
Ất Mão
10
28
Bính Thìn
11
29
Đinh Tỵ
12
30
Mậu Ngọ
13
1/7
Kỷ Mùi
14
2
Canh Thân
15
3
Tân Dậu
16
4
Nhâm Tuất
17
5
Quý Hợi
18
6
Giáp Tý
19
7
Ất Sửu
20
8
Bính Dần
21
9
Đinh Mão
22
10
Mậu Thìn
23
11
Kỷ Tỵ
24
12
Canh Ngọ
25
13
Tân Mùi
26
14
Nhâm Thân
27
15
Quý Dậu
28
16
Giáp Tuất
29
17
Ất Hợi
30
18
Bính Tý
31
19
Đinh Sửu

Lịch âm tháng 9 năm 2026

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
20/7
Mậu Dần
2
21
Kỷ Mão
3
22
Canh Thìn
4
23
Tân Tỵ
5
24
Nhâm Ngọ
6
25
Quý Mùi
7
26
Giáp Thân
8
27
Ất Dậu
9
28
Bính Tuất
10
29
Đinh Hợi
11
1/8
Mậu Tý
12
2
Kỷ Sửu
13
3
Canh Dần
14
4
Tân Mão
15
5
Nhâm Thìn
16
6
Quý Tỵ
17
7
Giáp Ngọ
18
8
Ất Mùi
19
9
Bính Thân
20
10
Đinh Dậu
21
11
Mậu Tuất
22
12
Kỷ Hợi
23
13
Canh Tý
24
14
Tân Sửu
25
15
Nhâm Dần
26
16
Quý Mão
27
17
Giáp Thìn
28
18
Ất Tỵ
29
19
Bính Ngọ
30
20
Đinh Mùi

Lịch âm tháng 10 năm 2026

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
21/8
Mậu Thân
2
22
Kỷ Dậu
3
23
Canh Tuất
4
24
Tân Hợi
5
25
Nhâm Tý
6
26
Quý Sửu
7
27
Giáp Dần
8
28
Ất Mão
9
29
Bính Thìn
10
1/9
Đinh Tỵ
11
2
Mậu Ngọ
12
3
Kỷ Mùi
13
4
Canh Thân
14
5
Tân Dậu
15
6
Nhâm Tuất
16
7
Quý Hợi
17
8
Giáp Tý
18
9
Ất Sửu
19
10
Bính Dần
20
11
Đinh Mão
21
12
Mậu Thìn
22
13
Kỷ Tỵ
23
14
Canh Ngọ
24
15
Tân Mùi
25
16
Nhâm Thân
26
17
Quý Dậu
27
18
Giáp Tuất
28
19
Ất Hợi
29
20
Bính Tý
30
21
Đinh Sửu
31
22
Mậu Dần

Lịch âm tháng 11 năm 2026

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
23/9
Kỷ Mão
2
24
Canh Thìn
3
25
Tân Tỵ
4
26
Nhâm Ngọ
5
27
Quý Mùi
6
28
Giáp Thân
7
29
Ất Dậu
8
30
Bính Tuất
9
1/10
Đinh Hợi
10
2
Mậu Tý
11
3
Kỷ Sửu
12
4
Canh Dần
13
5
Tân Mão
14
6
Nhâm Thìn
15
7
Quý Tỵ
16
8
Giáp Ngọ
17
9
Ất Mùi
18
10
Bính Thân
19
11
Đinh Dậu
20
12
Mậu Tuất
21
13
Kỷ Hợi
22
14
Canh Tý
23
15
Tân Sửu
24
16
Nhâm Dần
25
17
Quý Mão
26
18
Giáp Thìn
27
19
Ất Tỵ
28
20
Bính Ngọ
29
21
Đinh Mùi
30
22
Mậu Thân

Lịch âm tháng 12 năm 2026

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
23/10
Kỷ Dậu
2
24
Canh Tuất
3
25
Tân Hợi
4
26
Nhâm Tý
5
27
Quý Sửu
6
28
Giáp Dần
7
29
Ất Mão
8
30
Bính Thìn
9
1/11
Đinh Tỵ
10
2
Mậu Ngọ
11
3
Kỷ Mùi
12
4
Canh Thân
13
5
Tân Dậu
14
6
Nhâm Tuất
15
7
Quý Hợi
16
8
Giáp Tý
17
9
Ất Sửu
18
10
Bính Dần
19
11
Đinh Mão
20
12
Mậu Thìn
21
13
Kỷ Tỵ
22
14
Canh Ngọ
23
15
Tân Mùi
24
16
Nhâm Thân
25
17
Quý Dậu
26
18
Giáp Tuất
27
19
Ất Hợi
28
20
Bính Tý
29
21
Đinh Sửu
30
22
Mậu Dần
31
23
Kỷ Mão
Ngày hoàng đạo (Tốt)
Ngày hắc đạo (Xấu)

SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NĂM 2026

Ngày lễ dương lịch năm 2026

Dương lịch Âm lịch Tên ngày
13/11/2025
Tết Dương lịch
21/11/2025
Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam
16/12/2025
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
27/12/2025
Ngày lễ tình nhân (Valentine)
11/1/2026
Ngày thầy thuốc Việt Nam
20/1/2026
Ngày Quốc tế Phụ nữ
2/2/2026
Ngày Quốc Tế hạnh phúc
4/2/2026
Ngày Nước sạch Thế giới
8/2/2026
Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
9/2/2026
Ngày Thể Thao Việt Nam
14/2/2026
Ngày Cá tháng Tư
18/2/2026
Tết Thanh minh
6/3/2026
Ngày Trái đất
14/3/2026
Ngày giải phóng miền Nam
15/3/2026
Ngày Quốc tế Lao động
21/3/2026
Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ
27/3/2026
Ngày của mẹ
3/4/2026
Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh
16/4/2026
Ngày Quốc tế thiếu nhi
3/5/2026
Ngày của cha
7/5/2026
Ngày báo chí Việt Nam
14/5/2026
Ngày gia đình Việt Nam
27/5/2026
Ngày dân số thế giới
14/6/2026
Ngày Thương binh liệt sĩ
15/6/2026
Ngày thành lập công đoàn Việt Nam
7/7/2026
Ngày tổng khởi nghĩa
21/7/2026
Ngày Quốc Khánh
29/7/2026
Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
21/8/2026
Ngày quốc tế người cao tuổi
1/9/2026
Ngày giải phóng thủ đô
4/9/2026
Ngày doanh nhân Việt Nam
11/9/2026
Ngày Phụ nữ Việt Nam
22/9/2026
Ngày Hallowen
1/10/2026
Ngày pháp luật Việt Nam
12/10/2026
Ngày Nhà giáo Việt Nam
15/10/2026
Ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam
23/10/2026
Ngày thế giới phòng chống AIDS
11/11/2026
Ngày toàn quốc kháng chiến
14/11/2026
Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam
16/11/2026
Lễ Giáng sinh

Ngày lễ âm lịch năm 2026

Dương lịch Âm lịch Tên ngày
1/1/2026
Tết Nguyên Đán
13/1/2026
Hội Lim (Tiên Du - Bắc Ninh)
15/1/2026
Tết Nguyên tiêu
2/2/2026
Lễ hội Chùa Trầm
15/2/2026
Lễ hội Tây Thiên
19/2/2026
Lễ hội Quan Thế Âm (Đà Nẵng)
10/3/2026
Giỗ tổ Hùng Vương
3/3/2026
Tết Hàn thực
14/4/2026
Tết Dân tộc Khmer
15/4/2026
Lễ Phật Đản
5/5/2026
Tết Đoan Ngọ
3/6/2026
Lễ hội đình Châu Phú (An Giang)
4/6/2026
Lễ hội cúng biển Mỹ Long (Trà Vinh)
8/6/2026
Lễ hội đình – đền Chèm (Hà Nội)
9/6/2026
Hội chùa Hàm Long (Hà Nội)
23/6/2026
Lễ hội đình Trà Cổ (Quảng Ninh)
10/6/2026
Hội kéo ngựa gỗ (Hải Phòng)
15/7/2026
Vu Lan
1/8/2026
Tết Katê
15/8/2026
Tết Trung Thu
9/9/2026
Tết Trùng Cửu
10/10/2026
Tết Trùng Thập
15/11/2026
Hội Đình Phường Bông (Nam Định)
25/11/2026
Hội Vân Lệ (Thanh Hóa)
23/12/2026
Ông Táo chầu trời
Chia sẻ ngay
remcuangocbich caren-anne-poe ndaclinic mommabstampin manelguesthouse staffometer brookebaronmakeup emsbytes cpf-ecw tizianousa clicknetllc votzen-tube actmadelyrical robonixx aaronmasseypoker nomoreboringwindowssociety ynzhangxian chmielowadolina dermatoplastika calaguasislandtour nusaraja sakaryafatihdamper wardsurplus hermesnslave nelnomedijesus kwalkerbookkeeping huacura