Lịch âm năm 2027

lịch âm 2027

lịch 2027

lịch âm dương 2027

lịch tết 2027

lịch âm hôm nay

Lịch âm tháng 1 năm 2027

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
24/11
Canh Thìn
2
25
Tân Tỵ
3
26
Nhâm Ngọ
4
27
Quý Mùi
5
28
Giáp Thân
6
29
Ất Dậu
7
30
Bính Tuất
8
1/12
Đinh Hợi
9
2
Mậu Tý
10
3
Kỷ Sửu
11
4
Canh Dần
12
5
Tân Mão
13
6
Nhâm Thìn
14
7
Quý Tỵ
15
8
Giáp Ngọ
16
9
Ất Mùi
17
10
Bính Thân
18
11
Đinh Dậu
19
12
Mậu Tuất
20
13
Kỷ Hợi
21
14
Canh Tý
22
15
Tân Sửu
23
16
Nhâm Dần
24
17
Quý Mão
25
18
Giáp Thìn
26
19
Ất Tỵ
27
20
Bính Ngọ
28
21
Đinh Mùi
29
22
Mậu Thân
30
23
Kỷ Dậu
31
24
Canh Tuất

Lịch âm tháng 2 năm 2027

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
25/12
Tân Hợi
2
26
Nhâm Tý
3
27
Quý Sửu
4
28
Giáp Dần
5
29
Ất Mão
6
1/1
Bính Thìn
7
2
Đinh Tỵ
8
3
Mậu Ngọ
9
4
Kỷ Mùi
10
5
Canh Thân
11
6
Tân Dậu
12
7
Nhâm Tuất
13
8
Quý Hợi
14
9
Giáp Tý
15
10
Ất Sửu
16
11
Bính Dần
17
12
Đinh Mão
18
13
Mậu Thìn
19
14
Kỷ Tỵ
20
15
Canh Ngọ
21
16
Tân Mùi
22
17
Nhâm Thân
23
18
Quý Dậu
24
19
Giáp Tuất
25
20
Ất Hợi
26
21
Bính Tý
27
22
Đinh Sửu
28
23
Mậu Dần

Lịch âm tháng 3 năm 2027

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
24/1
Kỷ Mão
2
25
Canh Thìn
3
26
Tân Tỵ
4
27
Nhâm Ngọ
5
28
Quý Mùi
6
29
Giáp Thân
7
30
Ất Dậu
8
1/2
Bính Tuất
9
2
Đinh Hợi
10
3
Mậu Tý
11
4
Kỷ Sửu
12
5
Canh Dần
13
6
Tân Mão
14
7
Nhâm Thìn
15
8
Quý Tỵ
16
9
Giáp Ngọ
17
10
Ất Mùi
18
11
Bính Thân
19
12
Đinh Dậu
20
13
Mậu Tuất
21
14
Kỷ Hợi
22
15
Canh Tý
23
16
Tân Sửu
24
17
Nhâm Dần
25
18
Quý Mão
26
19
Giáp Thìn
27
20
Ất Tỵ
28
21
Bính Ngọ
29
22
Đinh Mùi
30
23
Mậu Thân
31
24
Kỷ Dậu

Lịch âm tháng 4 năm 2027

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
25/2
Canh Tuất
2
26
Tân Hợi
3
27
Nhâm Tý
4
28
Quý Sửu
5
29
Giáp Dần
6
30
Ất Mão
7
1/3
Bính Thìn
8
2
Đinh Tỵ
9
3
Mậu Ngọ
10
4
Kỷ Mùi
11
5
Canh Thân
12
6
Tân Dậu
13
7
Nhâm Tuất
14
8
Quý Hợi
15
9
Giáp Tý
16
10
Ất Sửu
17
11
Bính Dần
18
12
Đinh Mão
19
13
Mậu Thìn
20
14
Kỷ Tỵ
21
15
Canh Ngọ
22
16
Tân Mùi
23
17
Nhâm Thân
24
18
Quý Dậu
25
19
Giáp Tuất
26
20
Ất Hợi
27
21
Bính Tý
28
22
Đinh Sửu
29
23
Mậu Dần
30
24
Kỷ Mão

Lịch âm tháng 5 năm 2027

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
25/3
Canh Thìn
2
26
Tân Tỵ
3
27
Nhâm Ngọ
4
28
Quý Mùi
5
29
Giáp Thân
6
1/4
Ất Dậu
7
2
Bính Tuất
8
3
Đinh Hợi
9
4
Mậu Tý
10
5
Kỷ Sửu
11
6
Canh Dần
12
7
Tân Mão
13
8
Nhâm Thìn
14
9
Quý Tỵ
15
10
Giáp Ngọ
16
11
Ất Mùi
17
12
Bính Thân
18
13
Đinh Dậu
19
14
Mậu Tuất
20
15
Kỷ Hợi
21
16
Canh Tý
22
17
Tân Sửu
23
18
Nhâm Dần
24
19
Quý Mão
25
20
Giáp Thìn
26
21
Ất Tỵ
27
22
Bính Ngọ
28
23
Đinh Mùi
29
24
Mậu Thân
30
25
Kỷ Dậu
31
26
Canh Tuất

Lịch âm tháng 6 năm 2027

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
27/4
Tân Hợi
2
28
Nhâm Tý
3
29
Quý Sửu
4
30
Giáp Dần
5
1/5
Ất Mão
6
2
Bính Thìn
7
3
Đinh Tỵ
8
4
Mậu Ngọ
9
5
Kỷ Mùi
10
6
Canh Thân
11
7
Tân Dậu
12
8
Nhâm Tuất
13
9
Quý Hợi
14
10
Giáp Tý
15
11
Ất Sửu
16
12
Bính Dần
17
13
Đinh Mão
18
14
Mậu Thìn
19
15
Kỷ Tỵ
20
16
Canh Ngọ
21
17
Tân Mùi
22
18
Nhâm Thân
23
19
Quý Dậu
24
20
Giáp Tuất
25
21
Ất Hợi
26
22
Bính Tý
27
23
Đinh Sửu
28
24
Mậu Dần
29
25
Kỷ Mão
30
26
Canh Thìn

Lịch âm tháng 7 năm 2027

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
27/5
Tân Tỵ
2
28
Nhâm Ngọ
3
29
Quý Mùi
4
1/6
Giáp Thân
5
2
Ất Dậu
6
3
Bính Tuất
7
4
Đinh Hợi
8
5
Mậu Tý
9
6
Kỷ Sửu
10
7
Canh Dần
11
8
Tân Mão
12
9
Nhâm Thìn
13
10
Quý Tỵ
14
11
Giáp Ngọ
15
12
Ất Mùi
16
13
Bính Thân
17
14
Đinh Dậu
18
15
Mậu Tuất
19
16
Kỷ Hợi
20
17
Canh Tý
21
18
Tân Sửu
22
19
Nhâm Dần
23
20
Quý Mão
24
21
Giáp Thìn
25
22
Ất Tỵ
26
23
Bính Ngọ
27
24
Đinh Mùi
28
25
Mậu Thân
29
26
Kỷ Dậu
30
27
Canh Tuất
31
28
Tân Hợi

Lịch âm tháng 8 năm 2027

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
29/6
Nhâm Tý
2
1/7
Quý Sửu
3
2
Giáp Dần
4
3
Ất Mão
5
4
Bính Thìn
6
5
Đinh Tỵ
7
6
Mậu Ngọ
8
7
Kỷ Mùi
9
8
Canh Thân
10
9
Tân Dậu
11
10
Nhâm Tuất
12
11
Quý Hợi
13
12
Giáp Tý
14
13
Ất Sửu
15
14
Bính Dần
16
15
Đinh Mão
17
16
Mậu Thìn
18
17
Kỷ Tỵ
19
18
Canh Ngọ
20
19
Tân Mùi
21
20
Nhâm Thân
22
21
Quý Dậu
23
22
Giáp Tuất
24
23
Ất Hợi
25
24
Bính Tý
26
25
Đinh Sửu
27
26
Mậu Dần
28
27
Kỷ Mão
29
28
Canh Thìn
30
29
Tân Tỵ
31
30
Nhâm Ngọ

Lịch âm tháng 9 năm 2027

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
1/8
Quý Mùi
2
2
Giáp Thân
3
3
Ất Dậu
4
4
Bính Tuất
5
5
Đinh Hợi
6
6
Mậu Tý
7
7
Kỷ Sửu
8
8
Canh Dần
9
9
Tân Mão
10
10
Nhâm Thìn
11
11
Quý Tỵ
12
12
Giáp Ngọ
13
13
Ất Mùi
14
14
Bính Thân
15
15
Đinh Dậu
16
16
Mậu Tuất
17
17
Kỷ Hợi
18
18
Canh Tý
19
19
Tân Sửu
20
20
Nhâm Dần
21
21
Quý Mão
22
22
Giáp Thìn
23
23
Ất Tỵ
24
24
Bính Ngọ
25
25
Đinh Mùi
26
26
Mậu Thân
27
27
Kỷ Dậu
28
28
Canh Tuất
29
29
Tân Hợi
30
1/9
Nhâm Tý

Lịch âm tháng 10 năm 2027

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
2/9
Quý Sửu
2
3
Giáp Dần
3
4
Ất Mão
4
5
Bính Thìn
5
6
Đinh Tỵ
6
7
Mậu Ngọ
7
8
Kỷ Mùi
8
9
Canh Thân
9
10
Tân Dậu
10
11
Nhâm Tuất
11
12
Quý Hợi
12
13
Giáp Tý
13
14
Ất Sửu
14
15
Bính Dần
15
16
Đinh Mão
16
17
Mậu Thìn
17
18
Kỷ Tỵ
18
19
Canh Ngọ
19
20
Tân Mùi
20
21
Nhâm Thân
21
22
Quý Dậu
22
23
Giáp Tuất
23
24
Ất Hợi
24
25
Bính Tý
25
26
Đinh Sửu
26
27
Mậu Dần
27
28
Kỷ Mão
28
29
Canh Thìn
29
1/10
Tân Tỵ
30
2
Nhâm Ngọ
31
3
Quý Mùi

Lịch âm tháng 11 năm 2027

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
4/10
Giáp Thân
2
5
Ất Dậu
3
6
Bính Tuất
4
7
Đinh Hợi
5
8
Mậu Tý
6
9
Kỷ Sửu
7
10
Canh Dần
8
11
Tân Mão
9
12
Nhâm Thìn
10
13
Quý Tỵ
11
14
Giáp Ngọ
12
15
Ất Mùi
13
16
Bính Thân
14
17
Đinh Dậu
15
18
Mậu Tuất
16
19
Kỷ Hợi
17
20
Canh Tý
18
21
Tân Sửu
19
22
Nhâm Dần
20
23
Quý Mão
21
24
Giáp Thìn
22
25
Ất Tỵ
23
26
Bính Ngọ
24
27
Đinh Mùi
25
28
Mậu Thân
26
29
Kỷ Dậu
27
30
Canh Tuất
28
1/11
Tân Hợi
29
2
Nhâm Tý
30
3
Quý Sửu

Lịch âm tháng 12 năm 2027

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
4/11
Giáp Dần
2
5
Ất Mão
3
6
Bính Thìn
4
7
Đinh Tỵ
5
8
Mậu Ngọ
6
9
Kỷ Mùi
7
10
Canh Thân
8
11
Tân Dậu
9
12
Nhâm Tuất
10
13
Quý Hợi
11
14
Giáp Tý
12
15
Ất Sửu
13
16
Bính Dần
14
17
Đinh Mão
15
18
Mậu Thìn
16
19
Kỷ Tỵ
17
20
Canh Ngọ
18
21
Tân Mùi
19
22
Nhâm Thân
20
23
Quý Dậu
21
24
Giáp Tuất
22
25
Ất Hợi
23
26
Bính Tý
24
27
Đinh Sửu
25
28
Mậu Dần
26
29
Kỷ Mão
27
30
Canh Thìn
28
1/12
Tân Tỵ
29
2
Nhâm Ngọ
30
3
Quý Mùi
31
4
Giáp Thân
Ngày hoàng đạo (Tốt)
Ngày hắc đạo (Xấu)

SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NĂM 2027

Ngày lễ dương lịch năm 2027

Dương lịch Âm lịch Tên ngày
24/11/2026
Tết Dương lịch
2/12/2026
Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam
27/12/2026
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
9/1/2027
Ngày lễ tình nhân (Valentine)
22/1/2027
Ngày thầy thuốc Việt Nam
1/2/2027
Ngày Quốc tế Phụ nữ
13/2/2027
Ngày Quốc Tế hạnh phúc
15/2/2027
Ngày Nước sạch Thế giới
19/2/2027
Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
20/2/2027
Ngày Thể Thao Việt Nam
25/2/2027
Ngày Cá tháng Tư
29/2/2027
Tết Thanh minh
16/3/2027
Ngày Trái đất
24/3/2027
Ngày giải phóng miền Nam
25/3/2027
Ngày Quốc tế Lao động
2/4/2027
Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ
8/4/2027
Ngày của mẹ
14/4/2027
Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh
27/4/2027
Ngày Quốc tế thiếu nhi
13/5/2027
Ngày của cha
17/5/2027
Ngày báo chí Việt Nam
24/5/2027
Ngày gia đình Việt Nam
8/6/2027
Ngày dân số thế giới
24/6/2027
Ngày Thương binh liệt sĩ
25/6/2027
Ngày thành lập công đoàn Việt Nam
18/7/2027
Ngày tổng khởi nghĩa
2/8/2027
Ngày Quốc Khánh
10/8/2027
Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
2/9/2027
Ngày quốc tế người cao tuổi
11/9/2027
Ngày giải phóng thủ đô
14/9/2027
Ngày doanh nhân Việt Nam
21/9/2027
Ngày Phụ nữ Việt Nam
3/10/2027
Ngày Hallowen
12/10/2027
Ngày pháp luật Việt Nam
23/10/2027
Ngày Nhà giáo Việt Nam
26/10/2027
Ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam
4/11/2027
Ngày thế giới phòng chống AIDS
22/11/2027
Ngày toàn quốc kháng chiến
25/11/2027
Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam
27/11/2027
Lễ Giáng sinh

Ngày lễ âm lịch năm 2027

Dương lịch Âm lịch Tên ngày
1/1/2027
Tết Nguyên Đán
13/1/2027
Hội Lim (Tiên Du - Bắc Ninh)
15/1/2027
Tết Nguyên tiêu
2/2/2027
Lễ hội Chùa Trầm
15/2/2027
Lễ hội Tây Thiên
19/2/2027
Lễ hội Quan Thế Âm (Đà Nẵng)
10/3/2027
Giỗ tổ Hùng Vương
3/3/2027
Tết Hàn thực
14/4/2027
Tết Dân tộc Khmer
15/4/2027
Lễ Phật Đản
5/5/2027
Tết Đoan Ngọ
3/6/2027
Lễ hội đình Châu Phú (An Giang)
4/6/2027
Lễ hội cúng biển Mỹ Long (Trà Vinh)
8/6/2027
Lễ hội đình – đền Chèm (Hà Nội)
9/6/2027
Hội chùa Hàm Long (Hà Nội)
23/6/2027
Lễ hội đình Trà Cổ (Quảng Ninh)
10/6/2027
Hội kéo ngựa gỗ (Hải Phòng)
15/7/2027
Vu Lan
1/8/2027
Tết Katê
15/8/2027
Tết Trung Thu
9/9/2027
Tết Trùng Cửu
10/10/2027
Tết Trùng Thập
15/11/2027
Hội Đình Phường Bông (Nam Định)
25/11/2027
Hội Vân Lệ (Thanh Hóa)
23/12/2027
Ông Táo chầu trời
Chia sẻ ngay
remcuangocbich caren-anne-poe ndaclinic mommabstampin manelguesthouse staffometer brookebaronmakeup emsbytes cpf-ecw tizianousa clicknetllc votzen-tube actmadelyrical robonixx aaronmasseypoker nomoreboringwindowssociety ynzhangxian chmielowadolina dermatoplastika calaguasislandtour nusaraja sakaryafatihdamper wardsurplus hermesnslave nelnomedijesus kwalkerbookkeeping huacura