Lịch âm năm 2029

lịch âm 2029

lịch 2029

lịch âm dương 2029

lịch tết 2029

lịch âm hôm nay

Lịch âm tháng 1 năm 2029

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
17/11
Tân Mão
2
18
Nhâm Thìn
3
19
Quý Tỵ
4
20
Giáp Ngọ
5
21
Ất Mùi
6
22
Bính Thân
7
23
Đinh Dậu
8
24
Mậu Tuất
9
25
Kỷ Hợi
10
26
Canh Tý
11
27
Tân Sửu
12
28
Nhâm Dần
13
29
Quý Mão
14
30
Giáp Thìn
15
1/12
Ất Tỵ
16
2
Bính Ngọ
17
3
Đinh Mùi
18
4
Mậu Thân
19
5
Kỷ Dậu
20
6
Canh Tuất
21
7
Tân Hợi
22
8
Nhâm Tý
23
9
Quý Sửu
24
10
Giáp Dần
25
11
Ất Mão
26
12
Bính Thìn
27
13
Đinh Tỵ
28
14
Mậu Ngọ
29
15
Kỷ Mùi
30
16
Canh Thân
31
17
Tân Dậu

Lịch âm tháng 2 năm 2029

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
18/12
Nhâm Tuất
2
19
Quý Hợi
3
20
Giáp Tý
4
21
Ất Sửu
5
22
Bính Dần
6
23
Đinh Mão
7
24
Mậu Thìn
8
25
Kỷ Tỵ
9
26
Canh Ngọ
10
27
Tân Mùi
11
28
Nhâm Thân
12
29
Quý Dậu
13
1/1
Giáp Tuất
14
2
Ất Hợi
15
3
Bính Tý
16
4
Đinh Sửu
17
5
Mậu Dần
18
6
Kỷ Mão
19
7
Canh Thìn
20
8
Tân Tỵ
21
9
Nhâm Ngọ
22
10
Quý Mùi
23
11
Giáp Thân
24
12
Ất Dậu
25
13
Bính Tuất
26
14
Đinh Hợi
27
15
Mậu Tý
28
16
Kỷ Sửu

Lịch âm tháng 3 năm 2029

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
17/1
Canh Dần
2
18
Tân Mão
3
19
Nhâm Thìn
4
20
Quý Tỵ
5
21
Giáp Ngọ
6
22
Ất Mùi
7
23
Bính Thân
8
24
Đinh Dậu
9
25
Mậu Tuất
10
26
Kỷ Hợi
11
27
Canh Tý
12
28
Tân Sửu
13
29
Nhâm Dần
14
30
Quý Mão
15
1/2
Giáp Thìn
16
2
Ất Tỵ
17
3
Bính Ngọ
18
4
Đinh Mùi
19
5
Mậu Thân
20
6
Kỷ Dậu
21
7
Canh Tuất
22
8
Tân Hợi
23
9
Nhâm Tý
24
10
Quý Sửu
25
11
Giáp Dần
26
12
Ất Mão
27
13
Bính Thìn
28
14
Đinh Tỵ
29
15
Mậu Ngọ
30
16
Kỷ Mùi
31
17
Canh Thân

Lịch âm tháng 4 năm 2029

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
18/2
Tân Dậu
2
19
Nhâm Tuất
3
20
Quý Hợi
4
21
Giáp Tý
5
22
Ất Sửu
6
23
Bính Dần
7
24
Đinh Mão
8
25
Mậu Thìn
9
26
Kỷ Tỵ
10
27
Canh Ngọ
11
28
Tân Mùi
12
29
Nhâm Thân
13
30
Quý Dậu
14
1/3
Giáp Tuất
15
2
Ất Hợi
16
3
Bính Tý
17
4
Đinh Sửu
18
5
Mậu Dần
19
6
Kỷ Mão
20
7
Canh Thìn
21
8
Tân Tỵ
22
9
Nhâm Ngọ
23
10
Quý Mùi
24
11
Giáp Thân
25
12
Ất Dậu
26
13
Bính Tuất
27
14
Đinh Hợi
28
15
Mậu Tý
29
16
Kỷ Sửu
30
17
Canh Dần

Lịch âm tháng 5 năm 2029

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
18/3
Tân Mão
2
19
Nhâm Thìn
3
20
Quý Tỵ
4
21
Giáp Ngọ
5
22
Ất Mùi
6
23
Bính Thân
7
24
Đinh Dậu
8
25
Mậu Tuất
9
26
Kỷ Hợi
10
27
Canh Tý
11
28
Tân Sửu
12
29
Nhâm Dần
13
1/4
Quý Mão
14
2
Giáp Thìn
15
3
Ất Tỵ
16
4
Bính Ngọ
17
5
Đinh Mùi
18
6
Mậu Thân
19
7
Kỷ Dậu
20
8
Canh Tuất
21
9
Tân Hợi
22
10
Nhâm Tý
23
11
Quý Sửu
24
12
Giáp Dần
25
13
Ất Mão
26
14
Bính Thìn
27
15
Đinh Tỵ
28
16
Mậu Ngọ
29
17
Kỷ Mùi
30
18
Canh Thân
31
19
Tân Dậu

Lịch âm tháng 6 năm 2029

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
20/4
Nhâm Tuất
2
21
Quý Hợi
3
22
Giáp Tý
4
23
Ất Sửu
5
24
Bính Dần
6
25
Đinh Mão
7
26
Mậu Thìn
8
27
Kỷ Tỵ
9
28
Canh Ngọ
10
29
Tân Mùi
11
30
Nhâm Thân
12
1/5
Quý Dậu
13
2
Giáp Tuất
14
3
Ất Hợi
15
4
Bính Tý
16
5
Đinh Sửu
17
6
Mậu Dần
18
7
Kỷ Mão
19
8
Canh Thìn
20
9
Tân Tỵ
21
10
Nhâm Ngọ
22
11
Quý Mùi
23
12
Giáp Thân
24
13
Ất Dậu
25
14
Bính Tuất
26
15
Đinh Hợi
27
16
Mậu Tý
28
17
Kỷ Sửu
29
18
Canh Dần
30
19
Tân Mão

Lịch âm tháng 7 năm 2029

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
20/5
Nhâm Thìn
2
21
Quý Tỵ
3
22
Giáp Ngọ
4
23
Ất Mùi
5
24
Bính Thân
6
25
Đinh Dậu
7
26
Mậu Tuất
8
27
Kỷ Hợi
9
28
Canh Tý
10
29
Tân Sửu
11
1/6
Nhâm Dần
12
2
Quý Mão
13
3
Giáp Thìn
14
4
Ất Tỵ
15
5
Bính Ngọ
16
6
Đinh Mùi
17
7
Mậu Thân
18
8
Kỷ Dậu
19
9
Canh Tuất
20
10
Tân Hợi
21
11
Nhâm Tý
22
12
Quý Sửu
23
13
Giáp Dần
24
14
Ất Mão
25
15
Bính Thìn
26
16
Đinh Tỵ
27
17
Mậu Ngọ
28
18
Kỷ Mùi
29
19
Canh Thân
30
20
Tân Dậu
31
21
Nhâm Tuất

Lịch âm tháng 8 năm 2029

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
22/6
Quý Hợi
2
23
Giáp Tý
3
24
Ất Sửu
4
25
Bính Dần
5
26
Đinh Mão
6
27
Mậu Thìn
7
28
Kỷ Tỵ
8
29
Canh Ngọ
9
30
Tân Mùi
10
1/7
Nhâm Thân
11
2
Quý Dậu
12
3
Giáp Tuất
13
4
Ất Hợi
14
5
Bính Tý
15
6
Đinh Sửu
16
7
Mậu Dần
17
8
Kỷ Mão
18
9
Canh Thìn
19
10
Tân Tỵ
20
11
Nhâm Ngọ
21
12
Quý Mùi
22
13
Giáp Thân
23
14
Ất Dậu
24
15
Bính Tuất
25
16
Đinh Hợi
26
17
Mậu Tý
27
18
Kỷ Sửu
28
19
Canh Dần
29
20
Tân Mão
30
21
Nhâm Thìn
31
22
Quý Tỵ

Lịch âm tháng 9 năm 2029

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
23/7
Giáp Ngọ
2
24
Ất Mùi
3
25
Bính Thân
4
26
Đinh Dậu
5
27
Mậu Tuất
6
28
Kỷ Hợi
7
29
Canh Tý
8
1/8
Tân Sửu
9
2
Nhâm Dần
10
3
Quý Mão
11
4
Giáp Thìn
12
5
Ất Tỵ
13
6
Bính Ngọ
14
7
Đinh Mùi
15
8
Mậu Thân
16
9
Kỷ Dậu
17
10
Canh Tuất
18
11
Tân Hợi
19
12
Nhâm Tý
20
13
Quý Sửu
21
14
Giáp Dần
22
15
Ất Mão
23
16
Bính Thìn
24
17
Đinh Tỵ
25
18
Mậu Ngọ
26
19
Kỷ Mùi
27
20
Canh Thân
28
21
Tân Dậu
29
22
Nhâm Tuất
30
23
Quý Hợi

Lịch âm tháng 10 năm 2029

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
24/8
Giáp Tý
2
25
Ất Sửu
3
26
Bính Dần
4
27
Đinh Mão
5
28
Mậu Thìn
6
29
Kỷ Tỵ
7
30
Canh Ngọ
8
1/9
Tân Mùi
9
2
Nhâm Thân
10
3
Quý Dậu
11
4
Giáp Tuất
12
5
Ất Hợi
13
6
Bính Tý
14
7
Đinh Sửu
15
8
Mậu Dần
16
9
Kỷ Mão
17
10
Canh Thìn
18
11
Tân Tỵ
19
12
Nhâm Ngọ
20
13
Quý Mùi
21
14
Giáp Thân
22
15
Ất Dậu
23
16
Bính Tuất
24
17
Đinh Hợi
25
18
Mậu Tý
26
19
Kỷ Sửu
27
20
Canh Dần
28
21
Tân Mão
29
22
Nhâm Thìn
30
23
Quý Tỵ
31
24
Giáp Ngọ

Lịch âm tháng 11 năm 2029

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
25/9
Ất Mùi
2
26
Bính Thân
3
27
Đinh Dậu
4
28
Mậu Tuất
5
29
Kỷ Hợi
6
1/10
Canh Tý
7
2
Tân Sửu
8
3
Nhâm Dần
9
4
Quý Mão
10
5
Giáp Thìn
11
6
Ất Tỵ
12
7
Bính Ngọ
13
8
Đinh Mùi
14
9
Mậu Thân
15
10
Kỷ Dậu
16
11
Canh Tuất
17
12
Tân Hợi
18
13
Nhâm Tý
19
14
Quý Sửu
20
15
Giáp Dần
21
16
Ất Mão
22
17
Bính Thìn
23
18
Đinh Tỵ
24
19
Mậu Ngọ
25
20
Kỷ Mùi
26
21
Canh Thân
27
22
Tân Dậu
28
23
Nhâm Tuất
29
24
Quý Hợi
30
25
Giáp Tý

Lịch âm tháng 12 năm 2029

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
26/10
Ất Sửu
2
27
Bính Dần
3
28
Đinh Mão
4
29
Mậu Thìn
5
1/11
Kỷ Tỵ
6
2
Canh Ngọ
7
3
Tân Mùi
8
4
Nhâm Thân
9
5
Quý Dậu
10
6
Giáp Tuất
11
7
Ất Hợi
12
8
Bính Tý
13
9
Đinh Sửu
14
10
Mậu Dần
15
11
Kỷ Mão
16
12
Canh Thìn
17
13
Tân Tỵ
18
14
Nhâm Ngọ
19
15
Quý Mùi
20
16
Giáp Thân
21
17
Ất Dậu
22
18
Bính Tuất
23
19
Đinh Hợi
24
20
Mậu Tý
25
21
Kỷ Sửu
26
22
Canh Dần
27
23
Tân Mão
28
24
Nhâm Thìn
29
25
Quý Tỵ
30
26
Giáp Ngọ
31
27
Ất Mùi
Ngày hoàng đạo (Tốt)
Ngày hắc đạo (Xấu)

SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NĂM 2029

Ngày lễ dương lịch năm 2029

Dương lịch Âm lịch Tên ngày
17/11/2028
Tết Dương lịch
25/11/2028
Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam
20/12/2028
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
2/1/2029
Ngày lễ tình nhân (Valentine)
15/1/2029
Ngày thầy thuốc Việt Nam
24/1/2029
Ngày Quốc tế Phụ nữ
6/2/2029
Ngày Quốc Tế hạnh phúc
8/2/2029
Ngày Nước sạch Thế giới
12/2/2029
Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
13/2/2029
Ngày Thể Thao Việt Nam
18/2/2029
Ngày Cá tháng Tư
22/2/2029
Tết Thanh minh
9/3/2029
Ngày Trái đất
17/3/2029
Ngày giải phóng miền Nam
18/3/2029
Ngày Quốc tế Lao động
24/3/2029
Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ
1/4/2029
Ngày của mẹ
7/4/2029
Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh
20/4/2029
Ngày Quốc tế thiếu nhi
6/5/2029
Ngày của cha
10/5/2029
Ngày báo chí Việt Nam
17/5/2029
Ngày gia đình Việt Nam
1/6/2029
Ngày dân số thế giới
17/6/2029
Ngày Thương binh liệt sĩ
18/6/2029
Ngày thành lập công đoàn Việt Nam
10/7/2029
Ngày tổng khởi nghĩa
24/7/2029
Ngày Quốc Khánh
3/8/2029
Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
24/8/2029
Ngày quốc tế người cao tuổi
3/9/2029
Ngày giải phóng thủ đô
6/9/2029
Ngày doanh nhân Việt Nam
13/9/2029
Ngày Phụ nữ Việt Nam
24/9/2029
Ngày Hallowen
4/10/2029
Ngày pháp luật Việt Nam
15/10/2029
Ngày Nhà giáo Việt Nam
18/10/2029
Ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam
26/10/2029
Ngày thế giới phòng chống AIDS
15/11/2029
Ngày toàn quốc kháng chiến
18/11/2029
Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam
20/11/2029
Lễ Giáng sinh

Ngày lễ âm lịch năm 2029

Dương lịch Âm lịch Tên ngày
1/1/2029
Tết Nguyên Đán
13/1/2029
Hội Lim (Tiên Du - Bắc Ninh)
15/1/2029
Tết Nguyên tiêu
2/2/2029
Lễ hội Chùa Trầm
15/2/2029
Lễ hội Tây Thiên
19/2/2029
Lễ hội Quan Thế Âm (Đà Nẵng)
10/3/2029
Giỗ tổ Hùng Vương
3/3/2029
Tết Hàn thực
14/4/2029
Tết Dân tộc Khmer
15/4/2029
Lễ Phật Đản
5/5/2029
Tết Đoan Ngọ
3/6/2029
Lễ hội đình Châu Phú (An Giang)
4/6/2029
Lễ hội cúng biển Mỹ Long (Trà Vinh)
8/6/2029
Lễ hội đình – đền Chèm (Hà Nội)
9/6/2029
Hội chùa Hàm Long (Hà Nội)
23/6/2029
Lễ hội đình Trà Cổ (Quảng Ninh)
10/6/2029
Hội kéo ngựa gỗ (Hải Phòng)
15/7/2029
Vu Lan
1/8/2029
Tết Katê
15/8/2029
Tết Trung Thu
9/9/2029
Tết Trùng Cửu
10/10/2029
Tết Trùng Thập
15/11/2029
Hội Đình Phường Bông (Nam Định)
25/11/2029
Hội Vân Lệ (Thanh Hóa)
23/12/2029
Ông Táo chầu trời
Chia sẻ ngay
remcuangocbich caren-anne-poe ndaclinic mommabstampin manelguesthouse staffometer brookebaronmakeup emsbytes cpf-ecw tizianousa clicknetllc votzen-tube actmadelyrical robonixx aaronmasseypoker nomoreboringwindowssociety ynzhangxian chmielowadolina dermatoplastika calaguasislandtour nusaraja sakaryafatihdamper wardsurplus hermesnslave nelnomedijesus kwalkerbookkeeping huacura