Lịch âm năm 2030

lịch âm 2030

lịch 2030

lịch âm dương 2030

lịch tết 2030

lịch âm hôm nay

Lịch âm tháng 1 năm 2030

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
28/11
Bính Thân
2
29
Đinh Dậu
3
30
Mậu Tuất
4
1/12
Kỷ Hợi
5
2
Canh Tý
6
3
Tân Sửu
7
4
Nhâm Dần
8
5
Quý Mão
9
6
Giáp Thìn
10
7
Ất Tỵ
11
8
Bính Ngọ
12
9
Đinh Mùi
13
10
Mậu Thân
14
11
Kỷ Dậu
15
12
Canh Tuất
16
13
Tân Hợi
17
14
Nhâm Tý
18
15
Quý Sửu
19
16
Giáp Dần
20
17
Ất Mão
21
18
Bính Thìn
22
19
Đinh Tỵ
23
20
Mậu Ngọ
24
21
Kỷ Mùi
25
22
Canh Thân
26
23
Tân Dậu
27
24
Nhâm Tuất
28
25
Quý Hợi
29
26
Giáp Tý
30
27
Ất Sửu
31
28
Bính Dần

Lịch âm tháng 2 năm 2030

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
29/12
Đinh Mão
2
1/1
Mậu Thìn
3
2
Kỷ Tỵ
4
3
Canh Ngọ
5
4
Tân Mùi
6
5
Nhâm Thân
7
6
Quý Dậu
8
7
Giáp Tuất
9
8
Ất Hợi
10
9
Bính Tý
11
10
Đinh Sửu
12
11
Mậu Dần
13
12
Kỷ Mão
14
13
Canh Thìn
15
14
Tân Tỵ
16
15
Nhâm Ngọ
17
16
Quý Mùi
18
17
Giáp Thân
19
18
Ất Dậu
20
19
Bính Tuất
21
20
Đinh Hợi
22
21
Mậu Tý
23
22
Kỷ Sửu
24
23
Canh Dần
25
24
Tân Mão
26
25
Nhâm Thìn
27
26
Quý Tỵ
28
27
Giáp Ngọ

Lịch âm tháng 3 năm 2030

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
28/1
Ất Mùi
2
29
Bính Thân
3
30
Đinh Dậu
4
1/2
Mậu Tuất
5
2
Kỷ Hợi
6
3
Canh Tý
7
4
Tân Sửu
8
5
Nhâm Dần
9
6
Quý Mão
10
7
Giáp Thìn
11
8
Ất Tỵ
12
9
Bính Ngọ
13
10
Đinh Mùi
14
11
Mậu Thân
15
12
Kỷ Dậu
16
13
Canh Tuất
17
14
Tân Hợi
18
15
Nhâm Tý
19
16
Quý Sửu
20
17
Giáp Dần
21
18
Ất Mão
22
19
Bính Thìn
23
20
Đinh Tỵ
24
21
Mậu Ngọ
25
22
Kỷ Mùi
26
23
Canh Thân
27
24
Tân Dậu
28
25
Nhâm Tuất
29
26
Quý Hợi
30
27
Giáp Tý
31
28
Ất Sửu

Lịch âm tháng 4 năm 2030

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
29/2
Bính Dần
2
30
Đinh Mão
3
1/3
Mậu Thìn
4
2
Kỷ Tỵ
5
3
Canh Ngọ
6
4
Tân Mùi
7
5
Nhâm Thân
8
6
Quý Dậu
9
7
Giáp Tuất
10
8
Ất Hợi
11
9
Bính Tý
12
10
Đinh Sửu
13
11
Mậu Dần
14
12
Kỷ Mão
15
13
Canh Thìn
16
14
Tân Tỵ
17
15
Nhâm Ngọ
18
16
Quý Mùi
19
17
Giáp Thân
20
18
Ất Dậu
21
19
Bính Tuất
22
20
Đinh Hợi
23
21
Mậu Tý
24
22
Kỷ Sửu
25
23
Canh Dần
26
24
Tân Mão
27
25
Nhâm Thìn
28
26
Quý Tỵ
29
27
Giáp Ngọ
30
28
Ất Mùi

Lịch âm tháng 5 năm 2030

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
29/3
Bính Thân
2
1/4
Đinh Dậu
3
2
Mậu Tuất
4
3
Kỷ Hợi
5
4
Canh Tý
6
5
Tân Sửu
7
6
Nhâm Dần
8
7
Quý Mão
9
8
Giáp Thìn
10
9
Ất Tỵ
11
10
Bính Ngọ
12
11
Đinh Mùi
13
12
Mậu Thân
14
13
Kỷ Dậu
15
14
Canh Tuất
16
15
Tân Hợi
17
16
Nhâm Tý
18
17
Quý Sửu
19
18
Giáp Dần
20
19
Ất Mão
21
20
Bính Thìn
22
21
Đinh Tỵ
23
22
Mậu Ngọ
24
23
Kỷ Mùi
25
24
Canh Thân
26
25
Tân Dậu
27
26
Nhâm Tuất
28
27
Quý Hợi
29
28
Giáp Tý
30
29
Ất Sửu
31
30
Bính Dần

Lịch âm tháng 6 năm 2030

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
1/5
Đinh Mão
2
2
Mậu Thìn
3
3
Kỷ Tỵ
4
4
Canh Ngọ
5
5
Tân Mùi
6
6
Nhâm Thân
7
7
Quý Dậu
8
8
Giáp Tuất
9
9
Ất Hợi
10
10
Bính Tý
11
11
Đinh Sửu
12
12
Mậu Dần
13
13
Kỷ Mão
14
14
Canh Thìn
15
15
Tân Tỵ
16
16
Nhâm Ngọ
17
17
Quý Mùi
18
18
Giáp Thân
19
19
Ất Dậu
20
20
Bính Tuất
21
21
Đinh Hợi
22
22
Mậu Tý
23
23
Kỷ Sửu
24
24
Canh Dần
25
25
Tân Mão
26
26
Nhâm Thìn
27
27
Quý Tỵ
28
28
Giáp Ngọ
29
29
Ất Mùi
30
30
Bính Thân

Lịch âm tháng 7 năm 2030

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
1/6
Đinh Dậu
2
2
Mậu Tuất
3
3
Kỷ Hợi
4
4
Canh Tý
5
5
Tân Sửu
6
6
Nhâm Dần
7
7
Quý Mão
8
8
Giáp Thìn
9
9
Ất Tỵ
10
10
Bính Ngọ
11
11
Đinh Mùi
12
12
Mậu Thân
13
13
Kỷ Dậu
14
14
Canh Tuất
15
15
Tân Hợi
16
16
Nhâm Tý
17
17
Quý Sửu
18
18
Giáp Dần
19
19
Ất Mão
20
20
Bính Thìn
21
21
Đinh Tỵ
22
22
Mậu Ngọ
23
23
Kỷ Mùi
24
24
Canh Thân
25
25
Tân Dậu
26
26
Nhâm Tuất
27
27
Quý Hợi
28
28
Giáp Tý
29
29
Ất Sửu
30
1/7
Bính Dần
31
2
Đinh Mão

Lịch âm tháng 8 năm 2030

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
3/7
Mậu Thìn
2
4
Kỷ Tỵ
3
5
Canh Ngọ
4
6
Tân Mùi
5
7
Nhâm Thân
6
8
Quý Dậu
7
9
Giáp Tuất
8
10
Ất Hợi
9
11
Bính Tý
10
12
Đinh Sửu
11
13
Mậu Dần
12
14
Kỷ Mão
13
15
Canh Thìn
14
16
Tân Tỵ
15
17
Nhâm Ngọ
16
18
Quý Mùi
17
19
Giáp Thân
18
20
Ất Dậu
19
21
Bính Tuất
20
22
Đinh Hợi
21
23
Mậu Tý
22
24
Kỷ Sửu
23
25
Canh Dần
24
26
Tân Mão
25
27
Nhâm Thìn
26
28
Quý Tỵ
27
29
Giáp Ngọ
28
30
Ất Mùi
29
1/8
Bính Thân
30
2
Đinh Dậu
31
3
Mậu Tuất

Lịch âm tháng 9 năm 2030

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
4/8
Kỷ Hợi
2
5
Canh Tý
3
6
Tân Sửu
4
7
Nhâm Dần
5
8
Quý Mão
6
9
Giáp Thìn
7
10
Ất Tỵ
8
11
Bính Ngọ
9
12
Đinh Mùi
10
13
Mậu Thân
11
14
Kỷ Dậu
12
15
Canh Tuất
13
16
Tân Hợi
14
17
Nhâm Tý
15
18
Quý Sửu
16
19
Giáp Dần
17
20
Ất Mão
18
21
Bính Thìn
19
22
Đinh Tỵ
20
23
Mậu Ngọ
21
24
Kỷ Mùi
22
25
Canh Thân
23
26
Tân Dậu
24
27
Nhâm Tuất
25
28
Quý Hợi
26
29
Giáp Tý
27
1/9
Ất Sửu
28
2
Bính Dần
29
3
Đinh Mão
30
4
Mậu Thìn

Lịch âm tháng 10 năm 2030

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
5/9
Kỷ Tỵ
2
6
Canh Ngọ
3
7
Tân Mùi
4
8
Nhâm Thân
5
9
Quý Dậu
6
10
Giáp Tuất
7
11
Ất Hợi
8
12
Bính Tý
9
13
Đinh Sửu
10
14
Mậu Dần
11
15
Kỷ Mão
12
16
Canh Thìn
13
17
Tân Tỵ
14
18
Nhâm Ngọ
15
19
Quý Mùi
16
20
Giáp Thân
17
21
Ất Dậu
18
22
Bính Tuất
19
23
Đinh Hợi
20
24
Mậu Tý
21
25
Kỷ Sửu
22
26
Canh Dần
23
27
Tân Mão
24
28
Nhâm Thìn
25
29
Quý Tỵ
26
30
Giáp Ngọ
27
1/10
Ất Mùi
28
2
Bính Thân
29
3
Đinh Dậu
30
4
Mậu Tuất
31
5
Kỷ Hợi

Lịch âm tháng 11 năm 2030

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
6/10
Canh Tý
2
7
Tân Sửu
3
8
Nhâm Dần
4
9
Quý Mão
5
10
Giáp Thìn
6
11
Ất Tỵ
7
12
Bính Ngọ
8
13
Đinh Mùi
9
14
Mậu Thân
10
15
Kỷ Dậu
11
16
Canh Tuất
12
17
Tân Hợi
13
18
Nhâm Tý
14
19
Quý Sửu
15
20
Giáp Dần
16
21
Ất Mão
17
22
Bính Thìn
18
23
Đinh Tỵ
19
24
Mậu Ngọ
20
25
Kỷ Mùi
21
26
Canh Thân
22
27
Tân Dậu
23
28
Nhâm Tuất
24
29
Quý Hợi
25
1/11
Giáp Tý
26
2
Ất Sửu
27
3
Bính Dần
28
4
Đinh Mão
29
5
Mậu Thìn
30
6
Kỷ Tỵ

Lịch âm tháng 12 năm 2030

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
7/11
Canh Ngọ
2
8
Tân Mùi
3
9
Nhâm Thân
4
10
Quý Dậu
5
11
Giáp Tuất
6
12
Ất Hợi
7
13
Bính Tý
8
14
Đinh Sửu
9
15
Mậu Dần
10
16
Kỷ Mão
11
17
Canh Thìn
12
18
Tân Tỵ
13
19
Nhâm Ngọ
14
20
Quý Mùi
15
21
Giáp Thân
16
22
Ất Dậu
17
23
Bính Tuất
18
24
Đinh Hợi
19
25
Mậu Tý
20
26
Kỷ Sửu
21
27
Canh Dần
22
28
Tân Mão
23
29
Nhâm Thìn
24
30
Quý Tỵ
25
1/12
Giáp Ngọ
26
2
Ất Mùi
27
3
Bính Thân
28
4
Đinh Dậu
29
5
Mậu Tuất
30
6
Kỷ Hợi
31
7
Canh Tý
Ngày hoàng đạo (Tốt)
Ngày hắc đạo (Xấu)

SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NĂM 2030

Ngày lễ dương lịch năm 2030

Dương lịch Âm lịch Tên ngày
28/11/2029
Tết Dương lịch
6/12/2029
Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam
2/1/2030
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
13/1/2030
Ngày lễ tình nhân (Valentine)
26/1/2030
Ngày thầy thuốc Việt Nam
5/2/2030
Ngày Quốc tế Phụ nữ
17/2/2030
Ngày Quốc Tế hạnh phúc
19/2/2030
Ngày Nước sạch Thế giới
23/2/2030
Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
24/2/2030
Ngày Thể Thao Việt Nam
29/2/2030
Ngày Cá tháng Tư
3/3/2030
Tết Thanh minh
20/3/2030
Ngày Trái đất
28/3/2030
Ngày giải phóng miền Nam
29/3/2030
Ngày Quốc tế Lao động
6/4/2030
Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ
12/4/2030
Ngày của mẹ
18/4/2030
Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh
1/5/2030
Ngày Quốc tế thiếu nhi
17/5/2030
Ngày của cha
21/5/2030
Ngày báo chí Việt Nam
28/5/2030
Ngày gia đình Việt Nam
11/6/2030
Ngày dân số thế giới
27/6/2030
Ngày Thương binh liệt sĩ
28/6/2030
Ngày thành lập công đoàn Việt Nam
21/7/2030
Ngày tổng khởi nghĩa
5/8/2030
Ngày Quốc Khánh
13/8/2030
Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
5/9/2030
Ngày quốc tế người cao tuổi
14/9/2030
Ngày giải phóng thủ đô
17/9/2030
Ngày doanh nhân Việt Nam
24/9/2030
Ngày Phụ nữ Việt Nam
5/10/2030
Ngày Hallowen
14/10/2030
Ngày pháp luật Việt Nam
25/10/2030
Ngày Nhà giáo Việt Nam
28/10/2030
Ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam
7/11/2030
Ngày thế giới phòng chống AIDS
25/11/2030
Ngày toàn quốc kháng chiến
28/11/2030
Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam
30/11/2030
Lễ Giáng sinh

Ngày lễ âm lịch năm 2030

Dương lịch Âm lịch Tên ngày
1/1/2030
Tết Nguyên Đán
13/1/2030
Hội Lim (Tiên Du - Bắc Ninh)
15/1/2030
Tết Nguyên tiêu
2/2/2030
Lễ hội Chùa Trầm
15/2/2030
Lễ hội Tây Thiên
19/2/2030
Lễ hội Quan Thế Âm (Đà Nẵng)
10/3/2030
Giỗ tổ Hùng Vương
3/3/2030
Tết Hàn thực
14/4/2030
Tết Dân tộc Khmer
15/4/2030
Lễ Phật Đản
5/5/2030
Tết Đoan Ngọ
3/6/2030
Lễ hội đình Châu Phú (An Giang)
4/6/2030
Lễ hội cúng biển Mỹ Long (Trà Vinh)
8/6/2030
Lễ hội đình – đền Chèm (Hà Nội)
9/6/2030
Hội chùa Hàm Long (Hà Nội)
23/6/2030
Lễ hội đình Trà Cổ (Quảng Ninh)
10/6/2030
Hội kéo ngựa gỗ (Hải Phòng)
15/7/2030
Vu Lan
1/8/2030
Tết Katê
15/8/2030
Tết Trung Thu
9/9/2030
Tết Trùng Cửu
10/10/2030
Tết Trùng Thập
15/11/2030
Hội Đình Phường Bông (Nam Định)
25/11/2030
Hội Vân Lệ (Thanh Hóa)
23/12/2030
Ông Táo chầu trời
Chia sẻ ngay
remcuangocbich caren-anne-poe ndaclinic mommabstampin manelguesthouse staffometer brookebaronmakeup emsbytes cpf-ecw tizianousa clicknetllc votzen-tube actmadelyrical robonixx aaronmasseypoker nomoreboringwindowssociety ynzhangxian chmielowadolina dermatoplastika calaguasislandtour nusaraja sakaryafatihdamper wardsurplus hermesnslave nelnomedijesus kwalkerbookkeeping huacura