Lịch âm năm 2031

lịch âm 2031

lịch 2031

lịch âm dương 2031

lịch tết 2031

lịch âm hôm nay

Lịch âm tháng 1 năm 2031

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
8/12
Tân Sửu
2
9
Nhâm Dần
3
10
Quý Mão
4
11
Giáp Thìn
5
12
Ất Tỵ
6
13
Bính Ngọ
7
14
Đinh Mùi
8
15
Mậu Thân
9
16
Kỷ Dậu
10
17
Canh Tuất
11
18
Tân Hợi
12
19
Nhâm Tý
13
20
Quý Sửu
14
21
Giáp Dần
15
22
Ất Mão
16
23
Bính Thìn
17
24
Đinh Tỵ
18
25
Mậu Ngọ
19
26
Kỷ Mùi
20
27
Canh Thân
21
28
Tân Dậu
22
29
Nhâm Tuất
23
1/1
Quý Hợi
24
2
Giáp Tý
25
3
Ất Sửu
26
4
Bính Dần
27
5
Đinh Mão
28
6
Mậu Thìn
29
7
Kỷ Tỵ
30
8
Canh Ngọ
31
9
Tân Mùi

Lịch âm tháng 2 năm 2031

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
10/1
Nhâm Thân
2
11
Quý Dậu
3
12
Giáp Tuất
4
13
Ất Hợi
5
14
Bính Tý
6
15
Đinh Sửu
7
16
Mậu Dần
8
17
Kỷ Mão
9
18
Canh Thìn
10
19
Tân Tỵ
11
20
Nhâm Ngọ
12
21
Quý Mùi
13
22
Giáp Thân
14
23
Ất Dậu
15
24
Bính Tuất
16
25
Đinh Hợi
17
26
Mậu Tý
18
27
Kỷ Sửu
19
28
Canh Dần
20
29
Tân Mão
21
1/2
Nhâm Thìn
22
2
Quý Tỵ
23
3
Giáp Ngọ
24
4
Ất Mùi
25
5
Bính Thân
26
6
Đinh Dậu
27
7
Mậu Tuất
28
8
Kỷ Hợi

Lịch âm tháng 3 năm 2031

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
9/2
Canh Tý
2
10
Tân Sửu
3
11
Nhâm Dần
4
12
Quý Mão
5
13
Giáp Thìn
6
14
Ất Tỵ
7
15
Bính Ngọ
8
16
Đinh Mùi
9
17
Mậu Thân
10
18
Kỷ Dậu
11
19
Canh Tuất
12
20
Tân Hợi
13
21
Nhâm Tý
14
22
Quý Sửu
15
23
Giáp Dần
16
24
Ất Mão
17
25
Bính Thìn
18
26
Đinh Tỵ
19
27
Mậu Ngọ
20
28
Kỷ Mùi
21
29
Canh Thân
22
30
Tân Dậu
23
1/3
Nhâm Tuất
24
2
Quý Hợi
25
3
Giáp Tý
26
4
Ất Sửu
27
5
Bính Dần
28
6
Đinh Mão
29
7
Mậu Thìn
30
8
Kỷ Tỵ
31
9
Canh Ngọ

Lịch âm tháng 4 năm 2031

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
10/3
Tân Mùi
2
11
Nhâm Thân
3
12
Quý Dậu
4
13
Giáp Tuất
5
14
Ất Hợi
6
15
Bính Tý
7
16
Đinh Sửu
8
17
Mậu Dần
9
18
Kỷ Mão
10
19
Canh Thìn
11
20
Tân Tỵ
12
21
Nhâm Ngọ
13
22
Quý Mùi
14
23
Giáp Thân
15
24
Ất Dậu
16
25
Bính Tuất
17
26
Đinh Hợi
18
27
Mậu Tý
19
28
Kỷ Sửu
20
29
Canh Dần
21
1/3
Tân Mão
22
2
Nhâm Thìn
23
3
Quý Tỵ
24
4
Giáp Ngọ
25
5
Ất Mùi
26
6
Bính Thân
27
7
Đinh Dậu
28
8
Mậu Tuất
29
9
Kỷ Hợi
30
10
Canh Tý

Lịch âm tháng 5 năm 2031

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
11/3
Tân Sửu
2
12
Nhâm Dần
3
13
Quý Mão
4
14
Giáp Thìn
5
15
Ất Tỵ
6
16
Bính Ngọ
7
17
Đinh Mùi
8
18
Mậu Thân
9
19
Kỷ Dậu
10
20
Canh Tuất
11
21
Tân Hợi
12
22
Nhâm Tý
13
23
Quý Sửu
14
24
Giáp Dần
15
25
Ất Mão
16
26
Bính Thìn
17
27
Đinh Tỵ
18
28
Mậu Ngọ
19
29
Kỷ Mùi
20
30
Canh Thân
21
1/4
Tân Dậu
22
2
Nhâm Tuất
23
3
Quý Hợi
24
4
Giáp Tý
25
5
Ất Sửu
26
6
Bính Dần
27
7
Đinh Mão
28
8
Mậu Thìn
29
9
Kỷ Tỵ
30
10
Canh Ngọ
31
11
Tân Mùi

Lịch âm tháng 6 năm 2031

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
12/4
Nhâm Thân
2
13
Quý Dậu
3
14
Giáp Tuất
4
15
Ất Hợi
5
16
Bính Tý
6
17
Đinh Sửu
7
18
Mậu Dần
8
19
Kỷ Mão
9
20
Canh Thìn
10
21
Tân Tỵ
11
22
Nhâm Ngọ
12
23
Quý Mùi
13
24
Giáp Thân
14
25
Ất Dậu
15
26
Bính Tuất
16
27
Đinh Hợi
17
28
Mậu Tý
18
29
Kỷ Sửu
19
30
Canh Dần
20
1/5
Tân Mão
21
2
Nhâm Thìn
22
3
Quý Tỵ
23
4
Giáp Ngọ
24
5
Ất Mùi
25
6
Bính Thân
26
7
Đinh Dậu
27
8
Mậu Tuất
28
9
Kỷ Hợi
29
10
Canh Tý
30
11
Tân Sửu

Lịch âm tháng 7 năm 2031

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
12/5
Nhâm Dần
2
13
Quý Mão
3
14
Giáp Thìn
4
15
Ất Tỵ
5
16
Bính Ngọ
6
17
Đinh Mùi
7
18
Mậu Thân
8
19
Kỷ Dậu
9
20
Canh Tuất
10
21
Tân Hợi
11
22
Nhâm Tý
12
23
Quý Sửu
13
24
Giáp Dần
14
25
Ất Mão
15
26
Bính Thìn
16
27
Đinh Tỵ
17
28
Mậu Ngọ
18
29
Kỷ Mùi
19
1/6
Canh Thân
20
2
Tân Dậu
21
3
Nhâm Tuất
22
4
Quý Hợi
23
5
Giáp Tý
24
6
Ất Sửu
25
7
Bính Dần
26
8
Đinh Mão
27
9
Mậu Thìn
28
10
Kỷ Tỵ
29
11
Canh Ngọ
30
12
Tân Mùi
31
13
Nhâm Thân

Lịch âm tháng 8 năm 2031

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
14/6
Quý Dậu
2
15
Giáp Tuất
3
16
Ất Hợi
4
17
Bính Tý
5
18
Đinh Sửu
6
19
Mậu Dần
7
20
Kỷ Mão
8
21
Canh Thìn
9
22
Tân Tỵ
10
23
Nhâm Ngọ
11
24
Quý Mùi
12
25
Giáp Thân
13
26
Ất Dậu
14
27
Bính Tuất
15
28
Đinh Hợi
16
29
Mậu Tý
17
30
Kỷ Sửu
18
1/7
Canh Dần
19
2
Tân Mão
20
3
Nhâm Thìn
21
4
Quý Tỵ
22
5
Giáp Ngọ
23
6
Ất Mùi
24
7
Bính Thân
25
8
Đinh Dậu
26
9
Mậu Tuất
27
10
Kỷ Hợi
28
11
Canh Tý
29
12
Tân Sửu
30
13
Nhâm Dần
31
14
Quý Mão

Lịch âm tháng 9 năm 2031

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
15/7
Giáp Thìn
2
16
Ất Tỵ
3
17
Bính Ngọ
4
18
Đinh Mùi
5
19
Mậu Thân
6
20
Kỷ Dậu
7
21
Canh Tuất
8
22
Tân Hợi
9
23
Nhâm Tý
10
24
Quý Sửu
11
25
Giáp Dần
12
26
Ất Mão
13
27
Bính Thìn
14
28
Đinh Tỵ
15
29
Mậu Ngọ
16
30
Kỷ Mùi
17
1/8
Canh Thân
18
2
Tân Dậu
19
3
Nhâm Tuất
20
4
Quý Hợi
21
5
Giáp Tý
22
6
Ất Sửu
23
7
Bính Dần
24
8
Đinh Mão
25
9
Mậu Thìn
26
10
Kỷ Tỵ
27
11
Canh Ngọ
28
12
Tân Mùi
29
13
Nhâm Thân
30
14
Quý Dậu

Lịch âm tháng 10 năm 2031

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
15/8
Giáp Tuất
2
16
Ất Hợi
3
17
Bính Tý
4
18
Đinh Sửu
5
19
Mậu Dần
6
20
Kỷ Mão
7
21
Canh Thìn
8
22
Tân Tỵ
9
23
Nhâm Ngọ
10
24
Quý Mùi
11
25
Giáp Thân
12
26
Ất Dậu
13
27
Bính Tuất
14
28
Đinh Hợi
15
29
Mậu Tý
16
1/9
Kỷ Sửu
17
2
Canh Dần
18
3
Tân Mão
19
4
Nhâm Thìn
20
5
Quý Tỵ
21
6
Giáp Ngọ
22
7
Ất Mùi
23
8
Bính Thân
24
9
Đinh Dậu
25
10
Mậu Tuất
26
11
Kỷ Hợi
27
12
Canh Tý
28
13
Tân Sửu
29
14
Nhâm Dần
30
15
Quý Mão
31
16
Giáp Thìn

Lịch âm tháng 11 năm 2031

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
17/9
Ất Tỵ
2
18
Bính Ngọ
3
19
Đinh Mùi
4
20
Mậu Thân
5
21
Kỷ Dậu
6
22
Canh Tuất
7
23
Tân Hợi
8
24
Nhâm Tý
9
25
Quý Sửu
10
26
Giáp Dần
11
27
Ất Mão
12
28
Bính Thìn
13
29
Đinh Tỵ
14
30
Mậu Ngọ
15
1/10
Kỷ Mùi
16
2
Canh Thân
17
3
Tân Dậu
18
4
Nhâm Tuất
19
5
Quý Hợi
20
6
Giáp Tý
21
7
Ất Sửu
22
8
Bính Dần
23
9
Đinh Mão
24
10
Mậu Thìn
25
11
Kỷ Tỵ
26
12
Canh Ngọ
27
13
Tân Mùi
28
14
Nhâm Thân
29
15
Quý Dậu
30
16
Giáp Tuất

Lịch âm tháng 12 năm 2031

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
17/10
Ất Hợi
2
18
Bính Tý
3
19
Đinh Sửu
4
20
Mậu Dần
5
21
Kỷ Mão
6
22
Canh Thìn
7
23
Tân Tỵ
8
24
Nhâm Ngọ
9
25
Quý Mùi
10
26
Giáp Thân
11
27
Ất Dậu
12
28
Bính Tuất
13
29
Đinh Hợi
14
1/11
Mậu Tý
15
2
Kỷ Sửu
16
3
Canh Dần
17
4
Tân Mão
18
5
Nhâm Thìn
19
6
Quý Tỵ
20
7
Giáp Ngọ
21
8
Ất Mùi
22
9
Bính Thân
23
10
Đinh Dậu
24
11
Mậu Tuất
25
12
Kỷ Hợi
26
13
Canh Tý
27
14
Tân Sửu
28
15
Nhâm Dần
29
16
Quý Mão
30
17
Giáp Thìn
31
18
Ất Tỵ
Ngày hoàng đạo (Tốt)
Ngày hắc đạo (Xấu)

SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NĂM 2031

Ngày lễ dương lịch năm 2031

Dương lịch Âm lịch Tên ngày
8/12/2030
Tết Dương lịch
16/12/2030
Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam
12/1/2031
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
23/1/2031
Ngày lễ tình nhân (Valentine)
7/2/2031
Ngày thầy thuốc Việt Nam
16/2/2031
Ngày Quốc tế Phụ nữ
28/2/2031
Ngày Quốc Tế hạnh phúc
30/2/2031
Ngày Nước sạch Thế giới
4/3/2031
Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
5/3/2031
Ngày Thể Thao Việt Nam
10/3/2031
Ngày Cá tháng Tư
14/3/2031
Tết Thanh minh
2/3/2031
Ngày Trái đất
10/3/2031
Ngày giải phóng miền Nam
11/3/2031
Ngày Quốc tế Lao động
17/3/2031
Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ
23/3/2031
Ngày của mẹ
29/3/2031
Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh
12/4/2031
Ngày Quốc tế thiếu nhi
28/4/2031
Ngày của cha
2/5/2031
Ngày báo chí Việt Nam
9/5/2031
Ngày gia đình Việt Nam
22/5/2031
Ngày dân số thế giới
9/6/2031
Ngày Thương binh liệt sĩ
10/6/2031
Ngày thành lập công đoàn Việt Nam
2/7/2031
Ngày tổng khởi nghĩa
16/7/2031
Ngày Quốc Khánh
24/7/2031
Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
15/8/2031
Ngày quốc tế người cao tuổi
24/8/2031
Ngày giải phóng thủ đô
27/8/2031
Ngày doanh nhân Việt Nam
5/9/2031
Ngày Phụ nữ Việt Nam
16/9/2031
Ngày Hallowen
25/9/2031
Ngày pháp luật Việt Nam
6/10/2031
Ngày Nhà giáo Việt Nam
9/10/2031
Ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam
17/10/2031
Ngày thế giới phòng chống AIDS
6/11/2031
Ngày toàn quốc kháng chiến
9/11/2031
Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam
11/11/2031
Lễ Giáng sinh

Ngày lễ âm lịch năm 2031

Dương lịch Âm lịch Tên ngày
1/1/2031
Tết Nguyên Đán
13/1/2031
Hội Lim (Tiên Du - Bắc Ninh)
15/1/2031
Tết Nguyên tiêu
2/2/2031
Lễ hội Chùa Trầm
15/2/2031
Lễ hội Tây Thiên
19/2/2031
Lễ hội Quan Thế Âm (Đà Nẵng)
10/3/2031
Giỗ tổ Hùng Vương
3/3/2031
Tết Hàn thực
14/4/2031
Tết Dân tộc Khmer
15/4/2031
Lễ Phật Đản
5/5/2031
Tết Đoan Ngọ
3/6/2031
Lễ hội đình Châu Phú (An Giang)
4/6/2031
Lễ hội cúng biển Mỹ Long (Trà Vinh)
8/6/2031
Lễ hội đình – đền Chèm (Hà Nội)
9/6/2031
Hội chùa Hàm Long (Hà Nội)
23/6/2031
Lễ hội đình Trà Cổ (Quảng Ninh)
10/6/2031
Hội kéo ngựa gỗ (Hải Phòng)
15/7/2031
Vu Lan
1/8/2031
Tết Katê
15/8/2031
Tết Trung Thu
9/9/2031
Tết Trùng Cửu
10/10/2031
Tết Trùng Thập
15/11/2031
Hội Đình Phường Bông (Nam Định)
25/11/2031
Hội Vân Lệ (Thanh Hóa)
23/12/2031
Ông Táo chầu trời
Chia sẻ ngay
remcuangocbich caren-anne-poe ndaclinic mommabstampin manelguesthouse staffometer brookebaronmakeup emsbytes cpf-ecw tizianousa clicknetllc votzen-tube actmadelyrical robonixx aaronmasseypoker nomoreboringwindowssociety ynzhangxian chmielowadolina dermatoplastika calaguasislandtour nusaraja sakaryafatihdamper wardsurplus hermesnslave nelnomedijesus kwalkerbookkeeping huacura