Lịch âm năm 2032

lịch âm 2032

lịch 2032

lịch âm dương 2032

lịch tết 2032

lịch âm hôm nay

Lịch âm tháng 1 năm 2032

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
19/11
Bính Ngọ
2
20
Đinh Mùi
3
21
Mậu Thân
4
22
Kỷ Dậu
5
23
Canh Tuất
6
24
Tân Hợi
7
25
Nhâm Tý
8
26
Quý Sửu
9
27
Giáp Dần
10
28
Ất Mão
11
29
Bính Thìn
12
30
Đinh Tỵ
13
1/12
Mậu Ngọ
14
2
Kỷ Mùi
15
3
Canh Thân
16
4
Tân Dậu
17
5
Nhâm Tuất
18
6
Quý Hợi
19
7
Giáp Tý
20
8
Ất Sửu
21
9
Bính Dần
22
10
Đinh Mão
23
11
Mậu Thìn
24
12
Kỷ Tỵ
25
13
Canh Ngọ
26
14
Tân Mùi
27
15
Nhâm Thân
28
16
Quý Dậu
29
17
Giáp Tuất
30
18
Ất Hợi
31
19
Bính Tý

Lịch âm tháng 2 năm 2032

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
20/12
Đinh Sửu
2
21
Mậu Dần
3
22
Kỷ Mão
4
23
Canh Thìn
5
24
Tân Tỵ
6
25
Nhâm Ngọ
7
26
Quý Mùi
8
27
Giáp Thân
9
28
Ất Dậu
10
29
Bính Tuất
11
1/1
Đinh Hợi
12
2
Mậu Tý
13
3
Kỷ Sửu
14
4
Canh Dần
15
5
Tân Mão
16
6
Nhâm Thìn
17
7
Quý Tỵ
18
8
Giáp Ngọ
19
9
Ất Mùi
20
10
Bính Thân
21
11
Đinh Dậu
22
12
Mậu Tuất
23
13
Kỷ Hợi
24
14
Canh Tý
25
15
Tân Sửu
26
16
Nhâm Dần
27
17
Quý Mão
28
18
Giáp Thìn
29
19
Ất Tỵ

Lịch âm tháng 3 năm 2032

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
20/1
Bính Ngọ
2
21
Đinh Mùi
3
22
Mậu Thân
4
23
Kỷ Dậu
5
24
Canh Tuất
6
25
Tân Hợi
7
26
Nhâm Tý
8
27
Quý Sửu
9
28
Giáp Dần
10
29
Ất Mão
11
1/2
Bính Thìn
12
2
Đinh Tỵ
13
3
Mậu Ngọ
14
4
Kỷ Mùi
15
5
Canh Thân
16
6
Tân Dậu
17
7
Nhâm Tuất
18
8
Quý Hợi
19
9
Giáp Tý
20
10
Ất Sửu
21
11
Bính Dần
22
12
Đinh Mão
23
13
Mậu Thìn
24
14
Kỷ Tỵ
25
15
Canh Ngọ
26
16
Tân Mùi
27
17
Nhâm Thân
28
18
Quý Dậu
29
19
Giáp Tuất
30
20
Ất Hợi
31
21
Bính Tý

Lịch âm tháng 4 năm 2032

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
22/2
Đinh Sửu
2
23
Mậu Dần
3
24
Kỷ Mão
4
25
Canh Thìn
5
26
Tân Tỵ
6
27
Nhâm Ngọ
7
28
Quý Mùi
8
29
Giáp Thân
9
30
Ất Dậu
10
1/3
Bính Tuất
11
2
Đinh Hợi
12
3
Mậu Tý
13
4
Kỷ Sửu
14
5
Canh Dần
15
6
Tân Mão
16
7
Nhâm Thìn
17
8
Quý Tỵ
18
9
Giáp Ngọ
19
10
Ất Mùi
20
11
Bính Thân
21
12
Đinh Dậu
22
13
Mậu Tuất
23
14
Kỷ Hợi
24
15
Canh Tý
25
16
Tân Sửu
26
17
Nhâm Dần
27
18
Quý Mão
28
19
Giáp Thìn
29
20
Ất Tỵ
30
21
Bính Ngọ

Lịch âm tháng 5 năm 2032

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
22/3
Đinh Mùi
2
23
Mậu Thân
3
24
Kỷ Dậu
4
25
Canh Tuất
5
26
Tân Hợi
6
27
Nhâm Tý
7
28
Quý Sửu
8
29
Giáp Dần
9
1/4
Ất Mão
10
2
Bính Thìn
11
3
Đinh Tỵ
12
4
Mậu Ngọ
13
5
Kỷ Mùi
14
6
Canh Thân
15
7
Tân Dậu
16
8
Nhâm Tuất
17
9
Quý Hợi
18
10
Giáp Tý
19
11
Ất Sửu
20
12
Bính Dần
21
13
Đinh Mão
22
14
Mậu Thìn
23
15
Kỷ Tỵ
24
16
Canh Ngọ
25
17
Tân Mùi
26
18
Nhâm Thân
27
19
Quý Dậu
28
20
Giáp Tuất
29
21
Ất Hợi
30
22
Bính Tý
31
23
Đinh Sửu

Lịch âm tháng 6 năm 2032

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
24/4
Mậu Dần
2
25
Kỷ Mão
3
26
Canh Thìn
4
27
Tân Tỵ
5
28
Nhâm Ngọ
6
29
Quý Mùi
7
30
Giáp Thân
8
1/5
Ất Dậu
9
2
Bính Tuất
10
3
Đinh Hợi
11
4
Mậu Tý
12
5
Kỷ Sửu
13
6
Canh Dần
14
7
Tân Mão
15
8
Nhâm Thìn
16
9
Quý Tỵ
17
10
Giáp Ngọ
18
11
Ất Mùi
19
12
Bính Thân
20
13
Đinh Dậu
21
14
Mậu Tuất
22
15
Kỷ Hợi
23
16
Canh Tý
24
17
Tân Sửu
25
18
Nhâm Dần
26
19
Quý Mão
27
20
Giáp Thìn
28
21
Ất Tỵ
29
22
Bính Ngọ
30
23
Đinh Mùi

Lịch âm tháng 7 năm 2032

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
24/5
Mậu Thân
2
25
Kỷ Dậu
3
26
Canh Tuất
4
27
Tân Hợi
5
28
Nhâm Tý
6
29
Quý Sửu
7
1/6
Giáp Dần
8
2
Ất Mão
9
3
Bính Thìn
10
4
Đinh Tỵ
11
5
Mậu Ngọ
12
6
Kỷ Mùi
13
7
Canh Thân
14
8
Tân Dậu
15
9
Nhâm Tuất
16
10
Quý Hợi
17
11
Giáp Tý
18
12
Ất Sửu
19
13
Bính Dần
20
14
Đinh Mão
21
15
Mậu Thìn
22
16
Kỷ Tỵ
23
17
Canh Ngọ
24
18
Tân Mùi
25
19
Nhâm Thân
26
20
Quý Dậu
27
21
Giáp Tuất
28
22
Ất Hợi
29
23
Bính Tý
30
24
Đinh Sửu
31
25
Mậu Dần

Lịch âm tháng 8 năm 2032

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
26/6
Kỷ Mão
2
27
Canh Thìn
3
28
Tân Tỵ
4
29
Nhâm Ngọ
5
30
Quý Mùi
6
1/7
Giáp Thân
7
2
Ất Dậu
8
3
Bính Tuất
9
4
Đinh Hợi
10
5
Mậu Tý
11
6
Kỷ Sửu
12
7
Canh Dần
13
8
Tân Mão
14
9
Nhâm Thìn
15
10
Quý Tỵ
16
11
Giáp Ngọ
17
12
Ất Mùi
18
13
Bính Thân
19
14
Đinh Dậu
20
15
Mậu Tuất
21
16
Kỷ Hợi
22
17
Canh Tý
23
18
Tân Sửu
24
19
Nhâm Dần
25
20
Quý Mão
26
21
Giáp Thìn
27
22
Ất Tỵ
28
23
Bính Ngọ
29
24
Đinh Mùi
30
25
Mậu Thân
31
26
Kỷ Dậu

Lịch âm tháng 9 năm 2032

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
27/7
Canh Tuất
2
28
Tân Hợi
3
29
Nhâm Tý
4
30
Quý Sửu
5
1/8
Giáp Dần
6
2
Ất Mão
7
3
Bính Thìn
8
4
Đinh Tỵ
9
5
Mậu Ngọ
10
6
Kỷ Mùi
11
7
Canh Thân
12
8
Tân Dậu
13
9
Nhâm Tuất
14
10
Quý Hợi
15
11
Giáp Tý
16
12
Ất Sửu
17
13
Bính Dần
18
14
Đinh Mão
19
15
Mậu Thìn
20
16
Kỷ Tỵ
21
17
Canh Ngọ
22
18
Tân Mùi
23
19
Nhâm Thân
24
20
Quý Dậu
25
21
Giáp Tuất
26
22
Ất Hợi
27
23
Bính Tý
28
24
Đinh Sửu
29
25
Mậu Dần
30
26
Kỷ Mão

Lịch âm tháng 10 năm 2032

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
27/8
Canh Thìn
2
28
Tân Tỵ
3
29
Nhâm Ngọ
4
1/9
Quý Mùi
5
2
Giáp Thân
6
3
Ất Dậu
7
4
Bính Tuất
8
5
Đinh Hợi
9
6
Mậu Tý
10
7
Kỷ Sửu
11
8
Canh Dần
12
9
Tân Mão
13
10
Nhâm Thìn
14
11
Quý Tỵ
15
12
Giáp Ngọ
16
13
Ất Mùi
17
14
Bính Thân
18
15
Đinh Dậu
19
16
Mậu Tuất
20
17
Kỷ Hợi
21
18
Canh Tý
22
19
Tân Sửu
23
20
Nhâm Dần
24
21
Quý Mão
25
22
Giáp Thìn
26
23
Ất Tỵ
27
24
Bính Ngọ
28
25
Đinh Mùi
29
26
Mậu Thân
30
27
Kỷ Dậu
31
28
Canh Tuất

Lịch âm tháng 11 năm 2032

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
29/9
Tân Hợi
2
30
Nhâm Tý
3
1/10
Quý Sửu
4
2
Giáp Dần
5
3
Ất Mão
6
4
Bính Thìn
7
5
Đinh Tỵ
8
6
Mậu Ngọ
9
7
Kỷ Mùi
10
8
Canh Thân
11
9
Tân Dậu
12
10
Nhâm Tuất
13
11
Quý Hợi
14
12
Giáp Tý
15
13
Ất Sửu
16
14
Bính Dần
17
15
Đinh Mão
18
16
Mậu Thìn
19
17
Kỷ Tỵ
20
18
Canh Ngọ
21
19
Tân Mùi
22
20
Nhâm Thân
23
21
Quý Dậu
24
22
Giáp Tuất
25
23
Ất Hợi
26
24
Bính Tý
27
25
Đinh Sửu
28
26
Mậu Dần
29
27
Kỷ Mão
30
28
Canh Thìn

Lịch âm tháng 12 năm 2032

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
29/10
Tân Tỵ
2
30
Nhâm Ngọ
3
1/11
Quý Mùi
4
2
Giáp Thân
5
3
Ất Dậu
6
4
Bính Tuất
7
5
Đinh Hợi
8
6
Mậu Tý
9
7
Kỷ Sửu
10
8
Canh Dần
11
9
Tân Mão
12
10
Nhâm Thìn
13
11
Quý Tỵ
14
12
Giáp Ngọ
15
13
Ất Mùi
16
14
Bính Thân
17
15
Đinh Dậu
18
16
Mậu Tuất
19
17
Kỷ Hợi
20
18
Canh Tý
21
19
Tân Sửu
22
20
Nhâm Dần
23
21
Quý Mão
24
22
Giáp Thìn
25
23
Ất Tỵ
26
24
Bính Ngọ
27
25
Đinh Mùi
28
26
Mậu Thân
29
27
Kỷ Dậu
30
28
Canh Tuất
31
29
Tân Hợi
Ngày hoàng đạo (Tốt)
Ngày hắc đạo (Xấu)

SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NĂM 2032

Ngày lễ dương lịch năm 2032

Dương lịch Âm lịch Tên ngày
19/11/2031
Tết Dương lịch
27/11/2031
Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam
22/12/2031
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
4/1/2032
Ngày lễ tình nhân (Valentine)
17/1/2032
Ngày thầy thuốc Việt Nam
27/1/2032
Ngày Quốc tế Phụ nữ
10/2/2032
Ngày Quốc Tế hạnh phúc
12/2/2032
Ngày Nước sạch Thế giới
16/2/2032
Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
17/2/2032
Ngày Thể Thao Việt Nam
22/2/2032
Ngày Cá tháng Tư
26/2/2032
Tết Thanh minh
13/3/2032
Ngày Trái đất
21/3/2032
Ngày giải phóng miền Nam
22/3/2032
Ngày Quốc tế Lao động
28/3/2032
Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ
5/4/2032
Ngày của mẹ
11/4/2032
Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh
24/4/2032
Ngày Quốc tế thiếu nhi
10/5/2032
Ngày của cha
14/5/2032
Ngày báo chí Việt Nam
21/5/2032
Ngày gia đình Việt Nam
5/6/2032
Ngày dân số thế giới
21/6/2032
Ngày Thương binh liệt sĩ
22/6/2032
Ngày thành lập công đoàn Việt Nam
14/7/2032
Ngày tổng khởi nghĩa
28/7/2032
Ngày Quốc Khánh
6/8/2032
Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
27/8/2032
Ngày quốc tế người cao tuổi
7/9/2032
Ngày giải phóng thủ đô
10/9/2032
Ngày doanh nhân Việt Nam
17/9/2032
Ngày Phụ nữ Việt Nam
28/9/2032
Ngày Hallowen
7/10/2032
Ngày pháp luật Việt Nam
18/10/2032
Ngày Nhà giáo Việt Nam
21/10/2032
Ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam
29/10/2032
Ngày thế giới phòng chống AIDS
17/11/2032
Ngày toàn quốc kháng chiến
20/11/2032
Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam
22/11/2032
Lễ Giáng sinh

Ngày lễ âm lịch năm 2032

Dương lịch Âm lịch Tên ngày
1/1/2032
Tết Nguyên Đán
13/1/2032
Hội Lim (Tiên Du - Bắc Ninh)
15/1/2032
Tết Nguyên tiêu
2/2/2032
Lễ hội Chùa Trầm
15/2/2032
Lễ hội Tây Thiên
19/2/2032
Lễ hội Quan Thế Âm (Đà Nẵng)
10/3/2032
Giỗ tổ Hùng Vương
3/3/2032
Tết Hàn thực
14/4/2032
Tết Dân tộc Khmer
15/4/2032
Lễ Phật Đản
5/5/2032
Tết Đoan Ngọ
3/6/2032
Lễ hội đình Châu Phú (An Giang)
4/6/2032
Lễ hội cúng biển Mỹ Long (Trà Vinh)
8/6/2032
Lễ hội đình – đền Chèm (Hà Nội)
9/6/2032
Hội chùa Hàm Long (Hà Nội)
23/6/2032
Lễ hội đình Trà Cổ (Quảng Ninh)
10/6/2032
Hội kéo ngựa gỗ (Hải Phòng)
15/7/2032
Vu Lan
1/8/2032
Tết Katê
15/8/2032
Tết Trung Thu
9/9/2032
Tết Trùng Cửu
10/10/2032
Tết Trùng Thập
15/11/2032
Hội Đình Phường Bông (Nam Định)
25/11/2032
Hội Vân Lệ (Thanh Hóa)
23/12/2032
Ông Táo chầu trời
Chia sẻ ngay
remcuangocbich caren-anne-poe ndaclinic mommabstampin manelguesthouse staffometer brookebaronmakeup emsbytes cpf-ecw tizianousa clicknetllc votzen-tube actmadelyrical robonixx aaronmasseypoker nomoreboringwindowssociety ynzhangxian chmielowadolina dermatoplastika calaguasislandtour nusaraja sakaryafatihdamper wardsurplus hermesnslave nelnomedijesus kwalkerbookkeeping huacura