Lịch âm năm 2033

lịch âm 2033

lịch 2033

lịch âm dương 2033

lịch tết 2033

lịch âm hôm nay

Lịch âm tháng 1 năm 2033

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
1/12
Nhâm Tý
2
2
Quý Sửu
3
3
Giáp Dần
4
4
Ất Mão
5
5
Bính Thìn
6
6
Đinh Tỵ
7
7
Mậu Ngọ
8
8
Kỷ Mùi
9
9
Canh Thân
10
10
Tân Dậu
11
11
Nhâm Tuất
12
12
Quý Hợi
13
13
Giáp Tý
14
14
Ất Sửu
15
15
Bính Dần
16
16
Đinh Mão
17
17
Mậu Thìn
18
18
Kỷ Tỵ
19
19
Canh Ngọ
20
20
Tân Mùi
21
21
Nhâm Thân
22
22
Quý Dậu
23
23
Giáp Tuất
24
24
Ất Hợi
25
25
Bính Tý
26
26
Đinh Sửu
27
27
Mậu Dần
28
28
Kỷ Mão
29
29
Canh Thìn
30
30
Tân Tỵ
31
1/1
Nhâm Ngọ

Lịch âm tháng 2 năm 2033

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
2/1
Quý Mùi
2
3
Giáp Thân
3
4
Ất Dậu
4
5
Bính Tuất
5
6
Đinh Hợi
6
7
Mậu Tý
7
8
Kỷ Sửu
8
9
Canh Dần
9
10
Tân Mão
10
11
Nhâm Thìn
11
12
Quý Tỵ
12
13
Giáp Ngọ
13
14
Ất Mùi
14
15
Bính Thân
15
16
Đinh Dậu
16
17
Mậu Tuất
17
18
Kỷ Hợi
18
19
Canh Tý
19
20
Tân Sửu
20
21
Nhâm Dần
21
22
Quý Mão
22
23
Giáp Thìn
23
24
Ất Tỵ
24
25
Bính Ngọ
25
26
Đinh Mùi
26
27
Mậu Thân
27
28
Kỷ Dậu
28
29
Canh Tuất

Lịch âm tháng 3 năm 2033

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
1/2
Tân Hợi
2
2
Nhâm Tý
3
3
Quý Sửu
4
4
Giáp Dần
5
5
Ất Mão
6
6
Bính Thìn
7
7
Đinh Tỵ
8
8
Mậu Ngọ
9
9
Kỷ Mùi
10
10
Canh Thân
11
11
Tân Dậu
12
12
Nhâm Tuất
13
13
Quý Hợi
14
14
Giáp Tý
15
15
Ất Sửu
16
16
Bính Dần
17
17
Đinh Mão
18
18
Mậu Thìn
19
19
Kỷ Tỵ
20
20
Canh Ngọ
21
21
Tân Mùi
22
22
Nhâm Thân
23
23
Quý Dậu
24
24
Giáp Tuất
25
25
Ất Hợi
26
26
Bính Tý
27
27
Đinh Sửu
28
28
Mậu Dần
29
29
Kỷ Mão
30
30
Canh Thìn
31
1/3
Tân Tỵ

Lịch âm tháng 4 năm 2033

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
2/3
Nhâm Ngọ
2
3
Quý Mùi
3
4
Giáp Thân
4
5
Ất Dậu
5
6
Bính Tuất
6
7
Đinh Hợi
7
8
Mậu Tý
8
9
Kỷ Sửu
9
10
Canh Dần
10
11
Tân Mão
11
12
Nhâm Thìn
12
13
Quý Tỵ
13
14
Giáp Ngọ
14
15
Ất Mùi
15
16
Bính Thân
16
17
Đinh Dậu
17
18
Mậu Tuất
18
19
Kỷ Hợi
19
20
Canh Tý
20
21
Tân Sửu
21
22
Nhâm Dần
22
23
Quý Mão
23
24
Giáp Thìn
24
25
Ất Tỵ
25
26
Bính Ngọ
26
27
Đinh Mùi
27
28
Mậu Thân
28
29
Kỷ Dậu
29
1/4
Canh Tuất
30
2
Tân Hợi

Lịch âm tháng 5 năm 2033

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
3/4
Nhâm Tý
2
4
Quý Sửu
3
5
Giáp Dần
4
6
Ất Mão
5
7
Bính Thìn
6
8
Đinh Tỵ
7
9
Mậu Ngọ
8
10
Kỷ Mùi
9
11
Canh Thân
10
12
Tân Dậu
11
13
Nhâm Tuất
12
14
Quý Hợi
13
15
Giáp Tý
14
16
Ất Sửu
15
17
Bính Dần
16
18
Đinh Mão
17
19
Mậu Thìn
18
20
Kỷ Tỵ
19
21
Canh Ngọ
20
22
Tân Mùi
21
23
Nhâm Thân
22
24
Quý Dậu
23
25
Giáp Tuất
24
26
Ất Hợi
25
27
Bính Tý
26
28
Đinh Sửu
27
29
Mậu Dần
28
1/5
Kỷ Mão
29
2
Canh Thìn
30
3
Tân Tỵ
31
4
Nhâm Ngọ

Lịch âm tháng 6 năm 2033

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
5/5
Quý Mùi
2
6
Giáp Thân
3
7
Ất Dậu
4
8
Bính Tuất
5
9
Đinh Hợi
6
10
Mậu Tý
7
11
Kỷ Sửu
8
12
Canh Dần
9
13
Tân Mão
10
14
Nhâm Thìn
11
15
Quý Tỵ
12
16
Giáp Ngọ
13
17
Ất Mùi
14
18
Bính Thân
15
19
Đinh Dậu
16
20
Mậu Tuất
17
21
Kỷ Hợi
18
22
Canh Tý
19
23
Tân Sửu
20
24
Nhâm Dần
21
25
Quý Mão
22
26
Giáp Thìn
23
27
Ất Tỵ
24
28
Bính Ngọ
25
29
Đinh Mùi
26
30
Mậu Thân
27
1/6
Kỷ Dậu
28
2
Canh Tuất
29
3
Tân Hợi
30
4
Nhâm Tý

Lịch âm tháng 7 năm 2033

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
5/6
Quý Sửu
2
6
Giáp Dần
3
7
Ất Mão
4
8
Bính Thìn
5
9
Đinh Tỵ
6
10
Mậu Ngọ
7
11
Kỷ Mùi
8
12
Canh Thân
9
13
Tân Dậu
10
14
Nhâm Tuất
11
15
Quý Hợi
12
16
Giáp Tý
13
17
Ất Sửu
14
18
Bính Dần
15
19
Đinh Mão
16
20
Mậu Thìn
17
21
Kỷ Tỵ
18
22
Canh Ngọ
19
23
Tân Mùi
20
24
Nhâm Thân
21
25
Quý Dậu
22
26
Giáp Tuất
23
27
Ất Hợi
24
28
Bính Tý
25
29
Đinh Sửu
26
1/7
Mậu Dần
27
2
Kỷ Mão
28
3
Canh Thìn
29
4
Tân Tỵ
30
5
Nhâm Ngọ
31
6
Quý Mùi

Lịch âm tháng 8 năm 2033

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
7/7
Giáp Thân
2
8
Ất Dậu
3
9
Bính Tuất
4
10
Đinh Hợi
5
11
Mậu Tý
6
12
Kỷ Sửu
7
13
Canh Dần
8
14
Tân Mão
9
15
Nhâm Thìn
10
16
Quý Tỵ
11
17
Giáp Ngọ
12
18
Ất Mùi
13
19
Bính Thân
14
20
Đinh Dậu
15
21
Mậu Tuất
16
22
Kỷ Hợi
17
23
Canh Tý
18
24
Tân Sửu
19
25
Nhâm Dần
20
26
Quý Mão
21
27
Giáp Thìn
22
28
Ất Tỵ
23
29
Bính Ngọ
24
30
Đinh Mùi
25
1/8
Mậu Thân
26
2
Kỷ Dậu
27
3
Canh Tuất
28
4
Tân Hợi
29
5
Nhâm Tý
30
6
Quý Sửu
31
7
Giáp Dần

Lịch âm tháng 9 năm 2033

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
8/8
Ất Mão
2
9
Bính Thìn
3
10
Đinh Tỵ
4
11
Mậu Ngọ
5
12
Kỷ Mùi
6
13
Canh Thân
7
14
Tân Dậu
8
15
Nhâm Tuất
9
16
Quý Hợi
10
17
Giáp Tý
11
18
Ất Sửu
12
19
Bính Dần
13
20
Đinh Mão
14
21
Mậu Thìn
15
22
Kỷ Tỵ
16
23
Canh Ngọ
17
24
Tân Mùi
18
25
Nhâm Thân
19
26
Quý Dậu
20
27
Giáp Tuất
21
28
Ất Hợi
22
29
Bính Tý
23
1/9
Đinh Sửu
24
2
Mậu Dần
25
3
Kỷ Mão
26
4
Canh Thìn
27
5
Tân Tỵ
28
6
Nhâm Ngọ
29
7
Quý Mùi
30
8
Giáp Thân

Lịch âm tháng 10 năm 2033

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
9/9
Ất Dậu
2
10
Bính Tuất
3
11
Đinh Hợi
4
12
Mậu Tý
5
13
Kỷ Sửu
6
14
Canh Dần
7
15
Tân Mão
8
16
Nhâm Thìn
9
17
Quý Tỵ
10
18
Giáp Ngọ
11
19
Ất Mùi
12
20
Bính Thân
13
21
Đinh Dậu
14
22
Mậu Tuất
15
23
Kỷ Hợi
16
24
Canh Tý
17
25
Tân Sửu
18
26
Nhâm Dần
19
27
Quý Mão
20
28
Giáp Thìn
21
29
Ất Tỵ
22
30
Bính Ngọ
23
1/10
Đinh Mùi
24
2
Mậu Thân
25
3
Kỷ Dậu
26
4
Canh Tuất
27
5
Tân Hợi
28
6
Nhâm Tý
29
7
Quý Sửu
30
8
Giáp Dần
31
9
Ất Mão

Lịch âm tháng 11 năm 2033

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
10/10
Bính Thìn
2
11
Đinh Tỵ
3
12
Mậu Ngọ
4
13
Kỷ Mùi
5
14
Canh Thân
6
15
Tân Dậu
7
16
Nhâm Tuất
8
17
Quý Hợi
9
18
Giáp Tý
10
19
Ất Sửu
11
20
Bính Dần
12
21
Đinh Mão
13
22
Mậu Thìn
14
23
Kỷ Tỵ
15
24
Canh Ngọ
16
25
Tân Mùi
17
26
Nhâm Thân
18
27
Quý Dậu
19
28
Giáp Tuất
20
29
Ất Hợi
21
30
Bính Tý
22
1/11
Đinh Sửu
23
2
Mậu Dần
24
3
Kỷ Mão
25
4
Canh Thìn
26
5
Tân Tỵ
27
6
Nhâm Ngọ
28
7
Quý Mùi
29
8
Giáp Thân
30
9
Ất Dậu

Lịch âm tháng 12 năm 2033

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
10/11
Bính Tuất
2
11
Đinh Hợi
3
12
Mậu Tý
4
13
Kỷ Sửu
5
14
Canh Dần
6
15
Tân Mão
7
16
Nhâm Thìn
8
17
Quý Tỵ
9
18
Giáp Ngọ
10
19
Ất Mùi
11
20
Bính Thân
12
21
Đinh Dậu
13
22
Mậu Tuất
14
23
Kỷ Hợi
15
24
Canh Tý
16
25
Tân Sửu
17
26
Nhâm Dần
18
27
Quý Mão
19
28
Giáp Thìn
20
29
Ất Tỵ
21
30
Bính Ngọ
22
1/11
Đinh Mùi
23
2
Mậu Thân
24
3
Kỷ Dậu
25
4
Canh Tuất
26
5
Tân Hợi
27
6
Nhâm Tý
28
7
Quý Sửu
29
8
Giáp Dần
30
9
Ất Mão
31
10
Bính Thìn
Ngày hoàng đạo (Tốt)
Ngày hắc đạo (Xấu)

SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NĂM 2033

Ngày lễ dương lịch năm 2033

Dương lịch Âm lịch Tên ngày
1/12/2032
Tết Dương lịch
9/12/2032
Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam
4/1/2033
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
15/1/2033
Ngày lễ tình nhân (Valentine)
28/1/2033
Ngày thầy thuốc Việt Nam
8/2/2033
Ngày Quốc tế Phụ nữ
20/2/2033
Ngày Quốc Tế hạnh phúc
22/2/2033
Ngày Nước sạch Thế giới
26/2/2033
Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
27/2/2033
Ngày Thể Thao Việt Nam
2/3/2033
Ngày Cá tháng Tư
6/3/2033
Tết Thanh minh
23/3/2033
Ngày Trái đất
2/4/2033
Ngày giải phóng miền Nam
3/4/2033
Ngày Quốc tế Lao động
9/4/2033
Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ
15/4/2033
Ngày của mẹ
21/4/2033
Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh
5/5/2033
Ngày Quốc tế thiếu nhi
21/5/2033
Ngày của cha
25/5/2033
Ngày báo chí Việt Nam
2/6/2033
Ngày gia đình Việt Nam
15/6/2033
Ngày dân số thế giới
2/7/2033
Ngày Thương binh liệt sĩ
3/7/2033
Ngày thành lập công đoàn Việt Nam
25/7/2033
Ngày tổng khởi nghĩa
9/8/2033
Ngày Quốc Khánh
17/8/2033
Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
9/9/2033
Ngày quốc tế người cao tuổi
18/9/2033
Ngày giải phóng thủ đô
21/9/2033
Ngày doanh nhân Việt Nam
28/9/2033
Ngày Phụ nữ Việt Nam
9/10/2033
Ngày Hallowen
18/10/2033
Ngày pháp luật Việt Nam
29/10/2033
Ngày Nhà giáo Việt Nam
2/11/2033
Ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam
10/11/2033
Ngày thế giới phòng chống AIDS
28/11/2033
Ngày toàn quốc kháng chiến
1/11/2033
Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam
3/11/2033
Lễ Giáng sinh

Ngày lễ âm lịch năm 2033

Dương lịch Âm lịch Tên ngày
1/1/2033
Tết Nguyên Đán
13/1/2033
Hội Lim (Tiên Du - Bắc Ninh)
15/1/2033
Tết Nguyên tiêu
2/2/2033
Lễ hội Chùa Trầm
15/2/2033
Lễ hội Tây Thiên
19/2/2033
Lễ hội Quan Thế Âm (Đà Nẵng)
10/3/2033
Giỗ tổ Hùng Vương
3/3/2033
Tết Hàn thực
14/4/2033
Tết Dân tộc Khmer
15/4/2033
Lễ Phật Đản
5/5/2033
Tết Đoan Ngọ
3/6/2033
Lễ hội đình Châu Phú (An Giang)
4/6/2033
Lễ hội cúng biển Mỹ Long (Trà Vinh)
8/6/2033
Lễ hội đình – đền Chèm (Hà Nội)
9/6/2033
Hội chùa Hàm Long (Hà Nội)
23/6/2033
Lễ hội đình Trà Cổ (Quảng Ninh)
10/6/2033
Hội kéo ngựa gỗ (Hải Phòng)
15/7/2033
Vu Lan
1/8/2033
Tết Katê
15/8/2033
Tết Trung Thu
9/9/2033
Tết Trùng Cửu
10/10/2033
Tết Trùng Thập
15/11/2033
Hội Đình Phường Bông (Nam Định)
25/11/2033
Hội Vân Lệ (Thanh Hóa)
23/12/2033
Ông Táo chầu trời
Chia sẻ ngay
remcuangocbich caren-anne-poe ndaclinic mommabstampin manelguesthouse staffometer brookebaronmakeup emsbytes cpf-ecw tizianousa clicknetllc votzen-tube actmadelyrical robonixx aaronmasseypoker nomoreboringwindowssociety ynzhangxian chmielowadolina dermatoplastika calaguasislandtour nusaraja sakaryafatihdamper wardsurplus hermesnslave nelnomedijesus kwalkerbookkeeping huacura