Lịch âm năm 2035

lịch âm 2035

lịch 2035

lịch âm dương 2035

lịch tết 2035

lịch âm hôm nay

Lịch âm tháng 1 năm 2035

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
22/11
Nhâm Tuất
2
23
Quý Hợi
3
24
Giáp Tý
4
25
Ất Sửu
5
26
Bính Dần
6
27
Đinh Mão
7
28
Mậu Thìn
8
29
Kỷ Tỵ
9
1/12
Canh Ngọ
10
2
Tân Mùi
11
3
Nhâm Thân
12
4
Quý Dậu
13
5
Giáp Tuất
14
6
Ất Hợi
15
7
Bính Tý
16
8
Đinh Sửu
17
9
Mậu Dần
18
10
Kỷ Mão
19
11
Canh Thìn
20
12
Tân Tỵ
21
13
Nhâm Ngọ
22
14
Quý Mùi
23
15
Giáp Thân
24
16
Ất Dậu
25
17
Bính Tuất
26
18
Đinh Hợi
27
19
Mậu Tý
28
20
Kỷ Sửu
29
21
Canh Dần
30
22
Tân Mão
31
23
Nhâm Thìn

Lịch âm tháng 2 năm 2035

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
24/12
Quý Tỵ
2
25
Giáp Ngọ
3
26
Ất Mùi
4
27
Bính Thân
5
28
Đinh Dậu
6
29
Mậu Tuất
7
30
Kỷ Hợi
8
1/1
Canh Tý
9
2
Tân Sửu
10
3
Nhâm Dần
11
4
Quý Mão
12
5
Giáp Thìn
13
6
Ất Tỵ
14
7
Bính Ngọ
15
8
Đinh Mùi
16
9
Mậu Thân
17
10
Kỷ Dậu
18
11
Canh Tuất
19
12
Tân Hợi
20
13
Nhâm Tý
21
14
Quý Sửu
22
15
Giáp Dần
23
16
Ất Mão
24
17
Bính Thìn
25
18
Đinh Tỵ
26
19
Mậu Ngọ
27
20
Kỷ Mùi
28
21
Canh Thân

Lịch âm tháng 3 năm 2035

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
22/1
Tân Dậu
2
23
Nhâm Tuất
3
24
Quý Hợi
4
25
Giáp Tý
5
26
Ất Sửu
6
27
Bính Dần
7
28
Đinh Mão
8
29
Mậu Thìn
9
30
Kỷ Tỵ
10
1/2
Canh Ngọ
11
2
Tân Mùi
12
3
Nhâm Thân
13
4
Quý Dậu
14
5
Giáp Tuất
15
6
Ất Hợi
16
7
Bính Tý
17
8
Đinh Sửu
18
9
Mậu Dần
19
10
Kỷ Mão
20
11
Canh Thìn
21
12
Tân Tỵ
22
13
Nhâm Ngọ
23
14
Quý Mùi
24
15
Giáp Thân
25
16
Ất Dậu
26
17
Bính Tuất
27
18
Đinh Hợi
28
19
Mậu Tý
29
20
Kỷ Sửu
30
21
Canh Dần
31
22
Tân Mão

Lịch âm tháng 4 năm 2035

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
23/2
Nhâm Thìn
2
24
Quý Tỵ
3
25
Giáp Ngọ
4
26
Ất Mùi
5
27
Bính Thân
6
28
Đinh Dậu
7
29
Mậu Tuất
8
1/3
Kỷ Hợi
9
2
Canh Tý
10
3
Tân Sửu
11
4
Nhâm Dần
12
5
Quý Mão
13
6
Giáp Thìn
14
7
Ất Tỵ
15
8
Bính Ngọ
16
9
Đinh Mùi
17
10
Mậu Thân
18
11
Kỷ Dậu
19
12
Canh Tuất
20
13
Tân Hợi
21
14
Nhâm Tý
22
15
Quý Sửu
23
16
Giáp Dần
24
17
Ất Mão
25
18
Bính Thìn
26
19
Đinh Tỵ
27
20
Mậu Ngọ
28
21
Kỷ Mùi
29
22
Canh Thân
30
23
Tân Dậu

Lịch âm tháng 5 năm 2035

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
24/3
Nhâm Tuất
2
25
Quý Hợi
3
26
Giáp Tý
4
27
Ất Sửu
5
28
Bính Dần
6
29
Đinh Mão
7
30
Mậu Thìn
8
1/4
Kỷ Tỵ
9
2
Canh Ngọ
10
3
Tân Mùi
11
4
Nhâm Thân
12
5
Quý Dậu
13
6
Giáp Tuất
14
7
Ất Hợi
15
8
Bính Tý
16
9
Đinh Sửu
17
10
Mậu Dần
18
11
Kỷ Mão
19
12
Canh Thìn
20
13
Tân Tỵ
21
14
Nhâm Ngọ
22
15
Quý Mùi
23
16
Giáp Thân
24
17
Ất Dậu
25
18
Bính Tuất
26
19
Đinh Hợi
27
20
Mậu Tý
28
21
Kỷ Sửu
29
22
Canh Dần
30
23
Tân Mão
31
24
Nhâm Thìn

Lịch âm tháng 6 năm 2035

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
25/4
Quý Tỵ
2
26
Giáp Ngọ
3
27
Ất Mùi
4
28
Bính Thân
5
29
Đinh Dậu
6
1/5
Mậu Tuất
7
2
Kỷ Hợi
8
3
Canh Tý
9
4
Tân Sửu
10
5
Nhâm Dần
11
6
Quý Mão
12
7
Giáp Thìn
13
8
Ất Tỵ
14
9
Bính Ngọ
15
10
Đinh Mùi
16
11
Mậu Thân
17
12
Kỷ Dậu
18
13
Canh Tuất
19
14
Tân Hợi
20
15
Nhâm Tý
21
16
Quý Sửu
22
17
Giáp Dần
23
18
Ất Mão
24
19
Bính Thìn
25
20
Đinh Tỵ
26
21
Mậu Ngọ
27
22
Kỷ Mùi
28
23
Canh Thân
29
24
Tân Dậu
30
25
Nhâm Tuất

Lịch âm tháng 7 năm 2035

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
26/5
Quý Hợi
2
27
Giáp Tý
3
28
Ất Sửu
4
29
Bính Dần
5
1/6
Đinh Mão
6
2
Mậu Thìn
7
3
Kỷ Tỵ
8
4
Canh Ngọ
9
5
Tân Mùi
10
6
Nhâm Thân
11
7
Quý Dậu
12
8
Giáp Tuất
13
9
Ất Hợi
14
10
Bính Tý
15
11
Đinh Sửu
16
12
Mậu Dần
17
13
Kỷ Mão
18
14
Canh Thìn
19
15
Tân Tỵ
20
16
Nhâm Ngọ
21
17
Quý Mùi
22
18
Giáp Thân
23
19
Ất Dậu
24
20
Bính Tuất
25
21
Đinh Hợi
26
22
Mậu Tý
27
23
Kỷ Sửu
28
24
Canh Dần
29
25
Tân Mão
30
26
Nhâm Thìn
31
27
Quý Tỵ

Lịch âm tháng 8 năm 2035

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
28/6
Giáp Ngọ
2
29
Ất Mùi
3
30
Bính Thân
4
1/7
Đinh Dậu
5
2
Mậu Tuất
6
3
Kỷ Hợi
7
4
Canh Tý
8
5
Tân Sửu
9
6
Nhâm Dần
10
7
Quý Mão
11
8
Giáp Thìn
12
9
Ất Tỵ
13
10
Bính Ngọ
14
11
Đinh Mùi
15
12
Mậu Thân
16
13
Kỷ Dậu
17
14
Canh Tuất
18
15
Tân Hợi
19
16
Nhâm Tý
20
17
Quý Sửu
21
18
Giáp Dần
22
19
Ất Mão
23
20
Bính Thìn
24
21
Đinh Tỵ
25
22
Mậu Ngọ
26
23
Kỷ Mùi
27
24
Canh Thân
28
25
Tân Dậu
29
26
Nhâm Tuất
30
27
Quý Hợi
31
28
Giáp Tý

Lịch âm tháng 9 năm 2035

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
29/7
Ất Sửu
2
1/8
Bính Dần
3
2
Đinh Mão
4
3
Mậu Thìn
5
4
Kỷ Tỵ
6
5
Canh Ngọ
7
6
Tân Mùi
8
7
Nhâm Thân
9
8
Quý Dậu
10
9
Giáp Tuất
11
10
Ất Hợi
12
11
Bính Tý
13
12
Đinh Sửu
14
13
Mậu Dần
15
14
Kỷ Mão
16
15
Canh Thìn
17
16
Tân Tỵ
18
17
Nhâm Ngọ
19
18
Quý Mùi
20
19
Giáp Thân
21
20
Ất Dậu
22
21
Bính Tuất
23
22
Đinh Hợi
24
23
Mậu Tý
25
24
Kỷ Sửu
26
25
Canh Dần
27
26
Tân Mão
28
27
Nhâm Thìn
29
28
Quý Tỵ
30
29
Giáp Ngọ

Lịch âm tháng 10 năm 2035

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
1/9
Ất Mùi
2
2
Bính Thân
3
3
Đinh Dậu
4
4
Mậu Tuất
5
5
Kỷ Hợi
6
6
Canh Tý
7
7
Tân Sửu
8
8
Nhâm Dần
9
9
Quý Mão
10
10
Giáp Thìn
11
11
Ất Tỵ
12
12
Bính Ngọ
13
13
Đinh Mùi
14
14
Mậu Thân
15
15
Kỷ Dậu
16
16
Canh Tuất
17
17
Tân Hợi
18
18
Nhâm Tý
19
19
Quý Sửu
20
20
Giáp Dần
21
21
Ất Mão
22
22
Bính Thìn
23
23
Đinh Tỵ
24
24
Mậu Ngọ
25
25
Kỷ Mùi
26
26
Canh Thân
27
27
Tân Dậu
28
28
Nhâm Tuất
29
29
Quý Hợi
30
30
Giáp Tý
31
1/10
Ất Sửu

Lịch âm tháng 11 năm 2035

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
2/10
Bính Dần
2
3
Đinh Mão
3
4
Mậu Thìn
4
5
Kỷ Tỵ
5
6
Canh Ngọ
6
7
Tân Mùi
7
8
Nhâm Thân
8
9
Quý Dậu
9
10
Giáp Tuất
10
11
Ất Hợi
11
12
Bính Tý
12
13
Đinh Sửu
13
14
Mậu Dần
14
15
Kỷ Mão
15
16
Canh Thìn
16
17
Tân Tỵ
17
18
Nhâm Ngọ
18
19
Quý Mùi
19
20
Giáp Thân
20
21
Ất Dậu
21
22
Bính Tuất
22
23
Đinh Hợi
23
24
Mậu Tý
24
25
Kỷ Sửu
25
26
Canh Dần
26
27
Tân Mão
27
28
Nhâm Thìn
28
29
Quý Tỵ
29
30
Giáp Ngọ
30
1/11
Ất Mùi

Lịch âm tháng 12 năm 2035

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
2/11
Bính Thân
2
3
Đinh Dậu
3
4
Mậu Tuất
4
5
Kỷ Hợi
5
6
Canh Tý
6
7
Tân Sửu
7
8
Nhâm Dần
8
9
Quý Mão
9
10
Giáp Thìn
10
11
Ất Tỵ
11
12
Bính Ngọ
12
13
Đinh Mùi
13
14
Mậu Thân
14
15
Kỷ Dậu
15
16
Canh Tuất
16
17
Tân Hợi
17
18
Nhâm Tý
18
19
Quý Sửu
19
20
Giáp Dần
20
21
Ất Mão
21
22
Bính Thìn
22
23
Đinh Tỵ
23
24
Mậu Ngọ
24
25
Kỷ Mùi
25
26
Canh Thân
26
27
Tân Dậu
27
28
Nhâm Tuất
28
29
Quý Hợi
29
1/12
Giáp Tý
30
2
Ất Sửu
31
3
Bính Dần
Ngày hoàng đạo (Tốt)
Ngày hắc đạo (Xấu)

SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NĂM 2035

Ngày lễ dương lịch năm 2035

Dương lịch Âm lịch Tên ngày
22/11/2034
Tết Dương lịch
1/12/2034
Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam
26/12/2034
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
7/1/2035
Ngày lễ tình nhân (Valentine)
20/1/2035
Ngày thầy thuốc Việt Nam
29/1/2035
Ngày Quốc tế Phụ nữ
11/2/2035
Ngày Quốc Tế hạnh phúc
13/2/2035
Ngày Nước sạch Thế giới
17/2/2035
Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
18/2/2035
Ngày Thể Thao Việt Nam
23/2/2035
Ngày Cá tháng Tư
27/2/2035
Tết Thanh minh
15/3/2035
Ngày Trái đất
23/3/2035
Ngày giải phóng miền Nam
24/3/2035
Ngày Quốc tế Lao động
30/3/2035
Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ
6/4/2035
Ngày của mẹ
12/4/2035
Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh
25/4/2035
Ngày Quốc tế thiếu nhi
12/5/2035
Ngày của cha
16/5/2035
Ngày báo chí Việt Nam
23/5/2035
Ngày gia đình Việt Nam
7/6/2035
Ngày dân số thế giới
23/6/2035
Ngày Thương binh liệt sĩ
24/6/2035
Ngày thành lập công đoàn Việt Nam
16/7/2035
Ngày tổng khởi nghĩa
1/8/2035
Ngày Quốc Khánh
9/8/2035
Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
1/9/2035
Ngày quốc tế người cao tuổi
10/9/2035
Ngày giải phóng thủ đô
13/9/2035
Ngày doanh nhân Việt Nam
20/9/2035
Ngày Phụ nữ Việt Nam
1/10/2035
Ngày Hallowen
10/10/2035
Ngày pháp luật Việt Nam
21/10/2035
Ngày Nhà giáo Việt Nam
24/10/2035
Ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam
2/11/2035
Ngày thế giới phòng chống AIDS
20/11/2035
Ngày toàn quốc kháng chiến
23/11/2035
Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam
25/11/2035
Lễ Giáng sinh

Ngày lễ âm lịch năm 2035

Dương lịch Âm lịch Tên ngày
1/1/2035
Tết Nguyên Đán
13/1/2035
Hội Lim (Tiên Du - Bắc Ninh)
15/1/2035
Tết Nguyên tiêu
2/2/2035
Lễ hội Chùa Trầm
15/2/2035
Lễ hội Tây Thiên
19/2/2035
Lễ hội Quan Thế Âm (Đà Nẵng)
10/3/2035
Giỗ tổ Hùng Vương
3/3/2035
Tết Hàn thực
14/4/2035
Tết Dân tộc Khmer
15/4/2035
Lễ Phật Đản
5/5/2035
Tết Đoan Ngọ
3/6/2035
Lễ hội đình Châu Phú (An Giang)
4/6/2035
Lễ hội cúng biển Mỹ Long (Trà Vinh)
8/6/2035
Lễ hội đình – đền Chèm (Hà Nội)
9/6/2035
Hội chùa Hàm Long (Hà Nội)
23/6/2035
Lễ hội đình Trà Cổ (Quảng Ninh)
10/6/2035
Hội kéo ngựa gỗ (Hải Phòng)
15/7/2035
Vu Lan
1/8/2035
Tết Katê
15/8/2035
Tết Trung Thu
9/9/2035
Tết Trùng Cửu
10/10/2035
Tết Trùng Thập
15/11/2035
Hội Đình Phường Bông (Nam Định)
25/11/2035
Hội Vân Lệ (Thanh Hóa)
23/12/2035
Ông Táo chầu trời
Chia sẻ ngay
remcuangocbich caren-anne-poe ndaclinic mommabstampin manelguesthouse staffometer brookebaronmakeup emsbytes cpf-ecw tizianousa clicknetllc votzen-tube actmadelyrical robonixx aaronmasseypoker nomoreboringwindowssociety ynzhangxian chmielowadolina dermatoplastika calaguasislandtour nusaraja sakaryafatihdamper wardsurplus hermesnslave nelnomedijesus kwalkerbookkeeping huacura