Lịch âm năm 2037

lịch âm 2037

lịch 2037

lịch âm dương 2037

lịch tết 2037

lịch âm hôm nay

Lịch âm tháng 1 năm 2037

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
16/11
Quý Dậu
2
17
Giáp Tuất
3
18
Ất Hợi
4
19
Bính Tý
5
20
Đinh Sửu
6
21
Mậu Dần
7
22
Kỷ Mão
8
23
Canh Thìn
9
24
Tân Tỵ
10
25
Nhâm Ngọ
11
26
Quý Mùi
12
27
Giáp Thân
13
28
Ất Dậu
14
29
Bính Tuất
15
30
Đinh Hợi
16
1/12
Mậu Tý
17
2
Kỷ Sửu
18
3
Canh Dần
19
4
Tân Mão
20
5
Nhâm Thìn
21
6
Quý Tỵ
22
7
Giáp Ngọ
23
8
Ất Mùi
24
9
Bính Thân
25
10
Đinh Dậu
26
11
Mậu Tuất
27
12
Kỷ Hợi
28
13
Canh Tý
29
14
Tân Sửu
30
15
Nhâm Dần
31
16
Quý Mão

Lịch âm tháng 2 năm 2037

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
17/12
Giáp Thìn
2
18
Ất Tỵ
3
19
Bính Ngọ
4
20
Đinh Mùi
5
21
Mậu Thân
6
22
Kỷ Dậu
7
23
Canh Tuất
8
24
Tân Hợi
9
25
Nhâm Tý
10
26
Quý Sửu
11
27
Giáp Dần
12
28
Ất Mão
13
29
Bính Thìn
14
30
Đinh Tỵ
15
1/1
Mậu Ngọ
16
2
Kỷ Mùi
17
3
Canh Thân
18
4
Tân Dậu
19
5
Nhâm Tuất
20
6
Quý Hợi
21
7
Giáp Tý
22
8
Ất Sửu
23
9
Bính Dần
24
10
Đinh Mão
25
11
Mậu Thìn
26
12
Kỷ Tỵ
27
13
Canh Ngọ
28
14
Tân Mùi

Lịch âm tháng 3 năm 2037

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
15/1
Nhâm Thân
2
16
Quý Dậu
3
17
Giáp Tuất
4
18
Ất Hợi
5
19
Bính Tý
6
20
Đinh Sửu
7
21
Mậu Dần
8
22
Kỷ Mão
9
23
Canh Thìn
10
24
Tân Tỵ
11
25
Nhâm Ngọ
12
26
Quý Mùi
13
27
Giáp Thân
14
28
Ất Dậu
15
29
Bính Tuất
16
30
Đinh Hợi
17
1/2
Mậu Tý
18
2
Kỷ Sửu
19
3
Canh Dần
20
4
Tân Mão
21
5
Nhâm Thìn
22
6
Quý Tỵ
23
7
Giáp Ngọ
24
8
Ất Mùi
25
9
Bính Thân
26
10
Đinh Dậu
27
11
Mậu Tuất
28
12
Kỷ Hợi
29
13
Canh Tý
30
14
Tân Sửu
31
15
Nhâm Dần

Lịch âm tháng 4 năm 2037

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
16/2
Quý Mão
2
17
Giáp Thìn
3
18
Ất Tỵ
4
19
Bính Ngọ
5
20
Đinh Mùi
6
21
Mậu Thân
7
22
Kỷ Dậu
8
23
Canh Tuất
9
24
Tân Hợi
10
25
Nhâm Tý
11
26
Quý Sửu
12
27
Giáp Dần
13
28
Ất Mão
14
29
Bính Thìn
15
1/3
Đinh Tỵ
16
2
Mậu Ngọ
17
3
Kỷ Mùi
18
4
Canh Thân
19
5
Tân Dậu
20
6
Nhâm Tuất
21
7
Quý Hợi
22
8
Giáp Tý
23
9
Ất Sửu
24
10
Bính Dần
25
11
Đinh Mão
26
12
Mậu Thìn
27
13
Kỷ Tỵ
28
14
Canh Ngọ
29
15
Tân Mùi
30
16
Nhâm Thân

Lịch âm tháng 5 năm 2037

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
17/3
Quý Dậu
2
18
Giáp Tuất
3
19
Ất Hợi
4
20
Bính Tý
5
21
Đinh Sửu
6
22
Mậu Dần
7
23
Kỷ Mão
8
24
Canh Thìn
9
25
Tân Tỵ
10
26
Nhâm Ngọ
11
27
Quý Mùi
12
28
Giáp Thân
13
29
Ất Dậu
14
30
Bính Tuất
15
1/4
Đinh Hợi
16
2
Mậu Tý
17
3
Kỷ Sửu
18
4
Canh Dần
19
5
Tân Mão
20
6
Nhâm Thìn
21
7
Quý Tỵ
22
8
Giáp Ngọ
23
9
Ất Mùi
24
10
Bính Thân
25
11
Đinh Dậu
26
12
Mậu Tuất
27
13
Kỷ Hợi
28
14
Canh Tý
29
15
Tân Sửu
30
16
Nhâm Dần
31
17
Quý Mão

Lịch âm tháng 6 năm 2037

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
18/4
Giáp Thìn
2
19
Ất Tỵ
3
20
Bính Ngọ
4
21
Đinh Mùi
5
22
Mậu Thân
6
23
Kỷ Dậu
7
24
Canh Tuất
8
25
Tân Hợi
9
26
Nhâm Tý
10
27
Quý Sửu
11
28
Giáp Dần
12
29
Ất Mão
13
30
Bính Thìn
14
1/5
Đinh Tỵ
15
2
Mậu Ngọ
16
3
Kỷ Mùi
17
4
Canh Thân
18
5
Tân Dậu
19
6
Nhâm Tuất
20
7
Quý Hợi
21
8
Giáp Tý
22
9
Ất Sửu
23
10
Bính Dần
24
11
Đinh Mão
25
12
Mậu Thìn
26
13
Kỷ Tỵ
27
14
Canh Ngọ
28
15
Tân Mùi
29
16
Nhâm Thân
30
17
Quý Dậu

Lịch âm tháng 7 năm 2037

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
18/5
Giáp Tuất
2
19
Ất Hợi
3
20
Bính Tý
4
21
Đinh Sửu
5
22
Mậu Dần
6
23
Kỷ Mão
7
24
Canh Thìn
8
25
Tân Tỵ
9
26
Nhâm Ngọ
10
27
Quý Mùi
11
28
Giáp Thân
12
29
Ất Dậu
13
1/6
Bính Tuất
14
2
Đinh Hợi
15
3
Mậu Tý
16
4
Kỷ Sửu
17
5
Canh Dần
18
6
Tân Mão
19
7
Nhâm Thìn
20
8
Quý Tỵ
21
9
Giáp Ngọ
22
10
Ất Mùi
23
11
Bính Thân
24
12
Đinh Dậu
25
13
Mậu Tuất
26
14
Kỷ Hợi
27
15
Canh Tý
28
16
Tân Sửu
29
17
Nhâm Dần
30
18
Quý Mão
31
19
Giáp Thìn

Lịch âm tháng 8 năm 2037

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
20/6
Ất Tỵ
2
21
Bính Ngọ
3
22
Đinh Mùi
4
23
Mậu Thân
5
24
Kỷ Dậu
6
25
Canh Tuất
7
26
Tân Hợi
8
27
Nhâm Tý
9
28
Quý Sửu
10
29
Giáp Dần
11
1/7
Ất Mão
12
2
Bính Thìn
13
3
Đinh Tỵ
14
4
Mậu Ngọ
15
5
Kỷ Mùi
16
6
Canh Thân
17
7
Tân Dậu
18
8
Nhâm Tuất
19
9
Quý Hợi
20
10
Giáp Tý
21
11
Ất Sửu
22
12
Bính Dần
23
13
Đinh Mão
24
14
Mậu Thìn
25
15
Kỷ Tỵ
26
16
Canh Ngọ
27
17
Tân Mùi
28
18
Nhâm Thân
29
19
Quý Dậu
30
20
Giáp Tuất
31
21
Ất Hợi

Lịch âm tháng 9 năm 2037

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
22/7
Bính Tý
2
23
Đinh Sửu
3
24
Mậu Dần
4
25
Kỷ Mão
5
26
Canh Thìn
6
27
Tân Tỵ
7
28
Nhâm Ngọ
8
29
Quý Mùi
9
30
Giáp Thân
10
1/8
Ất Dậu
11
2
Bính Tuất
12
3
Đinh Hợi
13
4
Mậu Tý
14
5
Kỷ Sửu
15
6
Canh Dần
16
7
Tân Mão
17
8
Nhâm Thìn
18
9
Quý Tỵ
19
10
Giáp Ngọ
20
11
Ất Mùi
21
12
Bính Thân
22
13
Đinh Dậu
23
14
Mậu Tuất
24
15
Kỷ Hợi
25
16
Canh Tý
26
17
Tân Sửu
27
18
Nhâm Dần
28
19
Quý Mão
29
20
Giáp Thìn
30
21
Ất Tỵ

Lịch âm tháng 10 năm 2037

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
22/8
Bính Ngọ
2
23
Đinh Mùi
3
24
Mậu Thân
4
25
Kỷ Dậu
5
26
Canh Tuất
6
27
Tân Hợi
7
28
Nhâm Tý
8
29
Quý Sửu
9
1/9
Giáp Dần
10
2
Ất Mão
11
3
Bính Thìn
12
4
Đinh Tỵ
13
5
Mậu Ngọ
14
6
Kỷ Mùi
15
7
Canh Thân
16
8
Tân Dậu
17
9
Nhâm Tuất
18
10
Quý Hợi
19
11
Giáp Tý
20
12
Ất Sửu
21
13
Bính Dần
22
14
Đinh Mão
23
15
Mậu Thìn
24
16
Kỷ Tỵ
25
17
Canh Ngọ
26
18
Tân Mùi
27
19
Nhâm Thân
28
20
Quý Dậu
29
21
Giáp Tuất
30
22
Ất Hợi
31
23
Bính Tý

Lịch âm tháng 11 năm 2037

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
24/9
Đinh Sửu
2
25
Mậu Dần
3
26
Kỷ Mão
4
27
Canh Thìn
5
28
Tân Tỵ
6
29
Nhâm Ngọ
7
1/10
Quý Mùi
8
2
Giáp Thân
9
3
Ất Dậu
10
4
Bính Tuất
11
5
Đinh Hợi
12
6
Mậu Tý
13
7
Kỷ Sửu
14
8
Canh Dần
15
9
Tân Mão
16
10
Nhâm Thìn
17
11
Quý Tỵ
18
12
Giáp Ngọ
19
13
Ất Mùi
20
14
Bính Thân
21
15
Đinh Dậu
22
16
Mậu Tuất
23
17
Kỷ Hợi
24
18
Canh Tý
25
19
Tân Sửu
26
20
Nhâm Dần
27
21
Quý Mão
28
22
Giáp Thìn
29
23
Ất Tỵ
30
24
Bính Ngọ

Lịch âm tháng 12 năm 2037

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
25/10
Đinh Mùi
2
26
Mậu Thân
3
27
Kỷ Dậu
4
28
Canh Tuất
5
29
Tân Hợi
6
30
Nhâm Tý
7
1/11
Quý Sửu
8
2
Giáp Dần
9
3
Ất Mão
10
4
Bính Thìn
11
5
Đinh Tỵ
12
6
Mậu Ngọ
13
7
Kỷ Mùi
14
8
Canh Thân
15
9
Tân Dậu
16
10
Nhâm Tuất
17
11
Quý Hợi
18
12
Giáp Tý
19
13
Ất Sửu
20
14
Bính Dần
21
15
Đinh Mão
22
16
Mậu Thìn
23
17
Kỷ Tỵ
24
18
Canh Ngọ
25
19
Tân Mùi
26
20
Nhâm Thân
27
21
Quý Dậu
28
22
Giáp Tuất
29
23
Ất Hợi
30
24
Bính Tý
31
25
Đinh Sửu
Ngày hoàng đạo (Tốt)
Ngày hắc đạo (Xấu)

SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NĂM 2037

Ngày lễ dương lịch năm 2037

Dương lịch Âm lịch Tên ngày
16/11/2036
Tết Dương lịch
24/11/2036
Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam
19/12/2036
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
30/12/2036
Ngày lễ tình nhân (Valentine)
13/1/2037
Ngày thầy thuốc Việt Nam
22/1/2037
Ngày Quốc tế Phụ nữ
4/2/2037
Ngày Quốc Tế hạnh phúc
6/2/2037
Ngày Nước sạch Thế giới
10/2/2037
Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
11/2/2037
Ngày Thể Thao Việt Nam
16/2/2037
Ngày Cá tháng Tư
20/2/2037
Tết Thanh minh
8/3/2037
Ngày Trái đất
16/3/2037
Ngày giải phóng miền Nam
17/3/2037
Ngày Quốc tế Lao động
23/3/2037
Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ
29/3/2037
Ngày của mẹ
5/4/2037
Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh
18/4/2037
Ngày Quốc tế thiếu nhi
4/5/2037
Ngày của cha
8/5/2037
Ngày báo chí Việt Nam
15/5/2037
Ngày gia đình Việt Nam
28/5/2037
Ngày dân số thế giới
15/6/2037
Ngày Thương binh liệt sĩ
16/6/2037
Ngày thành lập công đoàn Việt Nam
9/7/2037
Ngày tổng khởi nghĩa
23/7/2037
Ngày Quốc Khánh
1/8/2037
Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
22/8/2037
Ngày quốc tế người cao tuổi
2/9/2037
Ngày giải phóng thủ đô
5/9/2037
Ngày doanh nhân Việt Nam
12/9/2037
Ngày Phụ nữ Việt Nam
23/9/2037
Ngày Hallowen
3/10/2037
Ngày pháp luật Việt Nam
14/10/2037
Ngày Nhà giáo Việt Nam
17/10/2037
Ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam
25/10/2037
Ngày thế giới phòng chống AIDS
13/11/2037
Ngày toàn quốc kháng chiến
16/11/2037
Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam
18/11/2037
Lễ Giáng sinh

Ngày lễ âm lịch năm 2037

Dương lịch Âm lịch Tên ngày
1/1/2037
Tết Nguyên Đán
13/1/2037
Hội Lim (Tiên Du - Bắc Ninh)
15/1/2037
Tết Nguyên tiêu
2/2/2037
Lễ hội Chùa Trầm
15/2/2037
Lễ hội Tây Thiên
19/2/2037
Lễ hội Quan Thế Âm (Đà Nẵng)
10/3/2037
Giỗ tổ Hùng Vương
3/3/2037
Tết Hàn thực
14/4/2037
Tết Dân tộc Khmer
15/4/2037
Lễ Phật Đản
5/5/2037
Tết Đoan Ngọ
3/6/2037
Lễ hội đình Châu Phú (An Giang)
4/6/2037
Lễ hội cúng biển Mỹ Long (Trà Vinh)
8/6/2037
Lễ hội đình – đền Chèm (Hà Nội)
9/6/2037
Hội chùa Hàm Long (Hà Nội)
23/6/2037
Lễ hội đình Trà Cổ (Quảng Ninh)
10/6/2037
Hội kéo ngựa gỗ (Hải Phòng)
15/7/2037
Vu Lan
1/8/2037
Tết Katê
15/8/2037
Tết Trung Thu
9/9/2037
Tết Trùng Cửu
10/10/2037
Tết Trùng Thập
15/11/2037
Hội Đình Phường Bông (Nam Định)
25/11/2037
Hội Vân Lệ (Thanh Hóa)
23/12/2037
Ông Táo chầu trời
Chia sẻ ngay
remcuangocbich caren-anne-poe ndaclinic mommabstampin manelguesthouse staffometer brookebaronmakeup emsbytes cpf-ecw tizianousa clicknetllc votzen-tube actmadelyrical robonixx aaronmasseypoker nomoreboringwindowssociety ynzhangxian chmielowadolina dermatoplastika calaguasislandtour nusaraja sakaryafatihdamper wardsurplus hermesnslave nelnomedijesus kwalkerbookkeeping huacura