Lịch âm năm 2038

lịch âm 2038

lịch 2038

lịch âm dương 2038

lịch tết 2038

lịch âm hôm nay

Lịch âm tháng 1 năm 2038

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
26/11
Mậu Dần
2
27
Kỷ Mão
3
28
Canh Thìn
4
29
Tân Tỵ
5
1/12
Nhâm Ngọ
6
2
Quý Mùi
7
3
Giáp Thân
8
4
Ất Dậu
9
5
Bính Tuất
10
6
Đinh Hợi
11
7
Mậu Tý
12
8
Kỷ Sửu
13
9
Canh Dần
14
10
Tân Mão
15
11
Nhâm Thìn
16
12
Quý Tỵ
17
13
Giáp Ngọ
18
14
Ất Mùi
19
15
Bính Thân
20
16
Đinh Dậu
21
17
Mậu Tuất
22
18
Kỷ Hợi
23
19
Canh Tý
24
20
Tân Sửu
25
21
Nhâm Dần
26
22
Quý Mão
27
23
Giáp Thìn
28
24
Ất Tỵ
29
25
Bính Ngọ
30
26
Đinh Mùi
31
27
Mậu Thân

Lịch âm tháng 2 năm 2038

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
28/12
Kỷ Dậu
2
29
Canh Tuất
3
30
Tân Hợi
4
1/1
Nhâm Tý
5
2
Quý Sửu
6
3
Giáp Dần
7
4
Ất Mão
8
5
Bính Thìn
9
6
Đinh Tỵ
10
7
Mậu Ngọ
11
8
Kỷ Mùi
12
9
Canh Thân
13
10
Tân Dậu
14
11
Nhâm Tuất
15
12
Quý Hợi
16
13
Giáp Tý
17
14
Ất Sửu
18
15
Bính Dần
19
16
Đinh Mão
20
17
Mậu Thìn
21
18
Kỷ Tỵ
22
19
Canh Ngọ
23
20
Tân Mùi
24
21
Nhâm Thân
25
22
Quý Dậu
26
23
Giáp Tuất
27
24
Ất Hợi
28
25
Bính Tý

Lịch âm tháng 3 năm 2038

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
26/1
Đinh Sửu
2
27
Mậu Dần
3
28
Kỷ Mão
4
29
Canh Thìn
5
30
Tân Tỵ
6
1/2
Nhâm Ngọ
7
2
Quý Mùi
8
3
Giáp Thân
9
4
Ất Dậu
10
5
Bính Tuất
11
6
Đinh Hợi
12
7
Mậu Tý
13
8
Kỷ Sửu
14
9
Canh Dần
15
10
Tân Mão
16
11
Nhâm Thìn
17
12
Quý Tỵ
18
13
Giáp Ngọ
19
14
Ất Mùi
20
15
Bính Thân
21
16
Đinh Dậu
22
17
Mậu Tuất
23
18
Kỷ Hợi
24
19
Canh Tý
25
20
Tân Sửu
26
21
Nhâm Dần
27
22
Quý Mão
28
23
Giáp Thìn
29
24
Ất Tỵ
30
25
Bính Ngọ
31
26
Đinh Mùi

Lịch âm tháng 4 năm 2038

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
27/2
Mậu Thân
2
28
Kỷ Dậu
3
29
Canh Tuất
4
1/3
Tân Hợi
5
2
Nhâm Tý
6
3
Quý Sửu
7
4
Giáp Dần
8
5
Ất Mão
9
6
Bính Thìn
10
7
Đinh Tỵ
11
8
Mậu Ngọ
12
9
Kỷ Mùi
13
10
Canh Thân
14
11
Tân Dậu
15
12
Nhâm Tuất
16
13
Quý Hợi
17
14
Giáp Tý
18
15
Ất Sửu
19
16
Bính Dần
20
17
Đinh Mão
21
18
Mậu Thìn
22
19
Kỷ Tỵ
23
20
Canh Ngọ
24
21
Tân Mùi
25
22
Nhâm Thân
26
23
Quý Dậu
27
24
Giáp Tuất
28
25
Ất Hợi
29
26
Bính Tý
30
27
Đinh Sửu

Lịch âm tháng 5 năm 2038

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
28/3
Mậu Dần
2
29
Kỷ Mão
3
30
Canh Thìn
4
1/4
Tân Tỵ
5
2
Nhâm Ngọ
6
3
Quý Mùi
7
4
Giáp Thân
8
5
Ất Dậu
9
6
Bính Tuất
10
7
Đinh Hợi
11
8
Mậu Tý
12
9
Kỷ Sửu
13
10
Canh Dần
14
11
Tân Mão
15
12
Nhâm Thìn
16
13
Quý Tỵ
17
14
Giáp Ngọ
18
15
Ất Mùi
19
16
Bính Thân
20
17
Đinh Dậu
21
18
Mậu Tuất
22
19
Kỷ Hợi
23
20
Canh Tý
24
21
Tân Sửu
25
22
Nhâm Dần
26
23
Quý Mão
27
24
Giáp Thìn
28
25
Ất Tỵ
29
26
Bính Ngọ
30
27
Đinh Mùi
31
28
Mậu Thân

Lịch âm tháng 6 năm 2038

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
29/4
Kỷ Dậu
2
30
Canh Tuất
3
1/5
Tân Hợi
4
2
Nhâm Tý
5
3
Quý Sửu
6
4
Giáp Dần
7
5
Ất Mão
8
6
Bính Thìn
9
7
Đinh Tỵ
10
8
Mậu Ngọ
11
9
Kỷ Mùi
12
10
Canh Thân
13
11
Tân Dậu
14
12
Nhâm Tuất
15
13
Quý Hợi
16
14
Giáp Tý
17
15
Ất Sửu
18
16
Bính Dần
19
17
Đinh Mão
20
18
Mậu Thìn
21
19
Kỷ Tỵ
22
20
Canh Ngọ
23
21
Tân Mùi
24
22
Nhâm Thân
25
23
Quý Dậu
26
24
Giáp Tuất
27
25
Ất Hợi
28
26
Bính Tý
29
27
Đinh Sửu
30
28
Mậu Dần

Lịch âm tháng 7 năm 2038

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
29/5
Kỷ Mão
2
1/6
Canh Thìn
3
2
Tân Tỵ
4
3
Nhâm Ngọ
5
4
Quý Mùi
6
5
Giáp Thân
7
6
Ất Dậu
8
7
Bính Tuất
9
8
Đinh Hợi
10
9
Mậu Tý
11
10
Kỷ Sửu
12
11
Canh Dần
13
12
Tân Mão
14
13
Nhâm Thìn
15
14
Quý Tỵ
16
15
Giáp Ngọ
17
16
Ất Mùi
18
17
Bính Thân
19
18
Đinh Dậu
20
19
Mậu Tuất
21
20
Kỷ Hợi
22
21
Canh Tý
23
22
Tân Sửu
24
23
Nhâm Dần
25
24
Quý Mão
26
25
Giáp Thìn
27
26
Ất Tỵ
28
27
Bính Ngọ
29
28
Đinh Mùi
30
29
Mậu Thân
31
30
Kỷ Dậu

Lịch âm tháng 8 năm 2038

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
1/7
Canh Tuất
2
2
Tân Hợi
3
3
Nhâm Tý
4
4
Quý Sửu
5
5
Giáp Dần
6
6
Ất Mão
7
7
Bính Thìn
8
8
Đinh Tỵ
9
9
Mậu Ngọ
10
10
Kỷ Mùi
11
11
Canh Thân
12
12
Tân Dậu
13
13
Nhâm Tuất
14
14
Quý Hợi
15
15
Giáp Tý
16
16
Ất Sửu
17
17
Bính Dần
18
18
Đinh Mão
19
19
Mậu Thìn
20
20
Kỷ Tỵ
21
21
Canh Ngọ
22
22
Tân Mùi
23
23
Nhâm Thân
24
24
Quý Dậu
25
25
Giáp Tuất
26
26
Ất Hợi
27
27
Bính Tý
28
28
Đinh Sửu
29
29
Mậu Dần
30
1/8
Kỷ Mão
31
2
Canh Thìn

Lịch âm tháng 9 năm 2038

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
3/8
Tân Tỵ
2
4
Nhâm Ngọ
3
5
Quý Mùi
4
6
Giáp Thân
5
7
Ất Dậu
6
8
Bính Tuất
7
9
Đinh Hợi
8
10
Mậu Tý
9
11
Kỷ Sửu
10
12
Canh Dần
11
13
Tân Mão
12
14
Nhâm Thìn
13
15
Quý Tỵ
14
16
Giáp Ngọ
15
17
Ất Mùi
16
18
Bính Thân
17
19
Đinh Dậu
18
20
Mậu Tuất
19
21
Kỷ Hợi
20
22
Canh Tý
21
23
Tân Sửu
22
24
Nhâm Dần
23
25
Quý Mão
24
26
Giáp Thìn
25
27
Ất Tỵ
26
28
Bính Ngọ
27
29
Đinh Mùi
28
30
Mậu Thân
29
1/9
Kỷ Dậu
30
2
Canh Tuất

Lịch âm tháng 10 năm 2038

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
3/9
Tân Hợi
2
4
Nhâm Tý
3
5
Quý Sửu
4
6
Giáp Dần
5
7
Ất Mão
6
8
Bính Thìn
7
9
Đinh Tỵ
8
10
Mậu Ngọ
9
11
Kỷ Mùi
10
12
Canh Thân
11
13
Tân Dậu
12
14
Nhâm Tuất
13
15
Quý Hợi
14
16
Giáp Tý
15
17
Ất Sửu
16
18
Bính Dần
17
19
Đinh Mão
18
20
Mậu Thìn
19
21
Kỷ Tỵ
20
22
Canh Ngọ
21
23
Tân Mùi
22
24
Nhâm Thân
23
25
Quý Dậu
24
26
Giáp Tuất
25
27
Ất Hợi
26
28
Bính Tý
27
29
Đinh Sửu
28
1/10
Mậu Dần
29
2
Kỷ Mão
30
3
Canh Thìn
31
4
Tân Tỵ

Lịch âm tháng 11 năm 2038

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
5/10
Nhâm Ngọ
2
6
Quý Mùi
3
7
Giáp Thân
4
8
Ất Dậu
5
9
Bính Tuất
6
10
Đinh Hợi
7
11
Mậu Tý
8
12
Kỷ Sửu
9
13
Canh Dần
10
14
Tân Mão
11
15
Nhâm Thìn
12
16
Quý Tỵ
13
17
Giáp Ngọ
14
18
Ất Mùi
15
19
Bính Thân
16
20
Đinh Dậu
17
21
Mậu Tuất
18
22
Kỷ Hợi
19
23
Canh Tý
20
24
Tân Sửu
21
25
Nhâm Dần
22
26
Quý Mão
23
27
Giáp Thìn
24
28
Ất Tỵ
25
29
Bính Ngọ
26
1/11
Đinh Mùi
27
2
Mậu Thân
28
3
Kỷ Dậu
29
4
Canh Tuất
30
5
Tân Hợi

Lịch âm tháng 12 năm 2038

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
6/11
Nhâm Tý
2
7
Quý Sửu
3
8
Giáp Dần
4
9
Ất Mão
5
10
Bính Thìn
6
11
Đinh Tỵ
7
12
Mậu Ngọ
8
13
Kỷ Mùi
9
14
Canh Thân
10
15
Tân Dậu
11
16
Nhâm Tuất
12
17
Quý Hợi
13
18
Giáp Tý
14
19
Ất Sửu
15
20
Bính Dần
16
21
Đinh Mão
17
22
Mậu Thìn
18
23
Kỷ Tỵ
19
24
Canh Ngọ
20
25
Tân Mùi
21
26
Nhâm Thân
22
27
Quý Dậu
23
28
Giáp Tuất
24
29
Ất Hợi
25
30
Bính Tý
26
1/12
Đinh Sửu
27
2
Mậu Dần
28
3
Kỷ Mão
29
4
Canh Thìn
30
5
Tân Tỵ
31
6
Nhâm Ngọ
Ngày hoàng đạo (Tốt)
Ngày hắc đạo (Xấu)

SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NĂM 2038

Ngày lễ dương lịch năm 2038

Dương lịch Âm lịch Tên ngày
26/11/2037
Tết Dương lịch
5/12/2037
Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam
30/12/2037
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
11/1/2038
Ngày lễ tình nhân (Valentine)
24/1/2038
Ngày thầy thuốc Việt Nam
3/2/2038
Ngày Quốc tế Phụ nữ
15/2/2038
Ngày Quốc Tế hạnh phúc
17/2/2038
Ngày Nước sạch Thế giới
21/2/2038
Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
22/2/2038
Ngày Thể Thao Việt Nam
27/2/2038
Ngày Cá tháng Tư
2/3/2038
Tết Thanh minh
19/3/2038
Ngày Trái đất
27/3/2038
Ngày giải phóng miền Nam
28/3/2038
Ngày Quốc tế Lao động
4/4/2038
Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ
10/4/2038
Ngày của mẹ
16/4/2038
Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh
29/4/2038
Ngày Quốc tế thiếu nhi
15/5/2038
Ngày của cha
19/5/2038
Ngày báo chí Việt Nam
26/5/2038
Ngày gia đình Việt Nam
10/6/2038
Ngày dân số thế giới
26/6/2038
Ngày Thương binh liệt sĩ
27/6/2038
Ngày thành lập công đoàn Việt Nam
19/7/2038
Ngày tổng khởi nghĩa
4/8/2038
Ngày Quốc Khánh
12/8/2038
Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
3/9/2038
Ngày quốc tế người cao tuổi
12/9/2038
Ngày giải phóng thủ đô
15/9/2038
Ngày doanh nhân Việt Nam
22/9/2038
Ngày Phụ nữ Việt Nam
4/10/2038
Ngày Hallowen
13/10/2038
Ngày pháp luật Việt Nam
24/10/2038
Ngày Nhà giáo Việt Nam
27/10/2038
Ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam
6/11/2038
Ngày thế giới phòng chống AIDS
24/11/2038
Ngày toàn quốc kháng chiến
27/11/2038
Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam
29/11/2038
Lễ Giáng sinh

Ngày lễ âm lịch năm 2038

Dương lịch Âm lịch Tên ngày
1/1/2038
Tết Nguyên Đán
13/1/2038
Hội Lim (Tiên Du - Bắc Ninh)
15/1/2038
Tết Nguyên tiêu
2/2/2038
Lễ hội Chùa Trầm
15/2/2038
Lễ hội Tây Thiên
19/2/2038
Lễ hội Quan Thế Âm (Đà Nẵng)
10/3/2038
Giỗ tổ Hùng Vương
3/3/2038
Tết Hàn thực
14/4/2038
Tết Dân tộc Khmer
15/4/2038
Lễ Phật Đản
5/5/2038
Tết Đoan Ngọ
3/6/2038
Lễ hội đình Châu Phú (An Giang)
4/6/2038
Lễ hội cúng biển Mỹ Long (Trà Vinh)
8/6/2038
Lễ hội đình – đền Chèm (Hà Nội)
9/6/2038
Hội chùa Hàm Long (Hà Nội)
23/6/2038
Lễ hội đình Trà Cổ (Quảng Ninh)
10/6/2038
Hội kéo ngựa gỗ (Hải Phòng)
15/7/2038
Vu Lan
1/8/2038
Tết Katê
15/8/2038
Tết Trung Thu
9/9/2038
Tết Trùng Cửu
10/10/2038
Tết Trùng Thập
15/11/2038
Hội Đình Phường Bông (Nam Định)
25/11/2038
Hội Vân Lệ (Thanh Hóa)
23/12/2038
Ông Táo chầu trời
Chia sẻ ngay
remcuangocbich caren-anne-poe ndaclinic mommabstampin manelguesthouse staffometer brookebaronmakeup emsbytes cpf-ecw tizianousa clicknetllc votzen-tube actmadelyrical robonixx aaronmasseypoker nomoreboringwindowssociety ynzhangxian chmielowadolina dermatoplastika calaguasislandtour nusaraja sakaryafatihdamper wardsurplus hermesnslave nelnomedijesus kwalkerbookkeeping huacura