Lịch âm năm 2039

lịch âm 2039

lịch 2039

lịch âm dương 2039

lịch tết 2039

lịch âm hôm nay

Lịch âm tháng 1 năm 2039

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
7/12
Quý Mùi
2
8
Giáp Thân
3
9
Ất Dậu
4
10
Bính Tuất
5
11
Đinh Hợi
6
12
Mậu Tý
7
13
Kỷ Sửu
8
14
Canh Dần
9
15
Tân Mão
10
16
Nhâm Thìn
11
17
Quý Tỵ
12
18
Giáp Ngọ
13
19
Ất Mùi
14
20
Bính Thân
15
21
Đinh Dậu
16
22
Mậu Tuất
17
23
Kỷ Hợi
18
24
Canh Tý
19
25
Tân Sửu
20
26
Nhâm Dần
21
27
Quý Mão
22
28
Giáp Thìn
23
29
Ất Tỵ
24
1/1
Bính Ngọ
25
2
Đinh Mùi
26
3
Mậu Thân
27
4
Kỷ Dậu
28
5
Canh Tuất
29
6
Tân Hợi
30
7
Nhâm Tý
31
8
Quý Sửu

Lịch âm tháng 2 năm 2039

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
9/1
Giáp Dần
2
10
Ất Mão
3
11
Bính Thìn
4
12
Đinh Tỵ
5
13
Mậu Ngọ
6
14
Kỷ Mùi
7
15
Canh Thân
8
16
Tân Dậu
9
17
Nhâm Tuất
10
18
Quý Hợi
11
19
Giáp Tý
12
20
Ất Sửu
13
21
Bính Dần
14
22
Đinh Mão
15
23
Mậu Thìn
16
24
Kỷ Tỵ
17
25
Canh Ngọ
18
26
Tân Mùi
19
27
Nhâm Thân
20
28
Quý Dậu
21
29
Giáp Tuất
22
30
Ất Hợi
23
1/2
Bính Tý
24
2
Đinh Sửu
25
3
Mậu Dần
26
4
Kỷ Mão
27
5
Canh Thìn
28
6
Tân Tỵ

Lịch âm tháng 3 năm 2039

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
7/2
Nhâm Ngọ
2
8
Quý Mùi
3
9
Giáp Thân
4
10
Ất Dậu
5
11
Bính Tuất
6
12
Đinh Hợi
7
13
Mậu Tý
8
14
Kỷ Sửu
9
15
Canh Dần
10
16
Tân Mão
11
17
Nhâm Thìn
12
18
Quý Tỵ
13
19
Giáp Ngọ
14
20
Ất Mùi
15
21
Bính Thân
16
22
Đinh Dậu
17
23
Mậu Tuất
18
24
Kỷ Hợi
19
25
Canh Tý
20
26
Tân Sửu
21
27
Nhâm Dần
22
28
Quý Mão
23
29
Giáp Thìn
24
30
Ất Tỵ
25
1/3
Bính Ngọ
26
2
Đinh Mùi
27
3
Mậu Thân
28
4
Kỷ Dậu
29
5
Canh Tuất
30
6
Tân Hợi
31
7
Nhâm Tý

Lịch âm tháng 4 năm 2039

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
8/3
Quý Sửu
2
9
Giáp Dần
3
10
Ất Mão
4
11
Bính Thìn
5
12
Đinh Tỵ
6
13
Mậu Ngọ
7
14
Kỷ Mùi
8
15
Canh Thân
9
16
Tân Dậu
10
17
Nhâm Tuất
11
18
Quý Hợi
12
19
Giáp Tý
13
20
Ất Sửu
14
21
Bính Dần
15
22
Đinh Mão
16
23
Mậu Thìn
17
24
Kỷ Tỵ
18
25
Canh Ngọ
19
26
Tân Mùi
20
27
Nhâm Thân
21
28
Quý Dậu
22
29
Giáp Tuất
23
1/4
Ất Hợi
24
2
Bính Tý
25
3
Đinh Sửu
26
4
Mậu Dần
27
5
Kỷ Mão
28
6
Canh Thìn
29
7
Tân Tỵ
30
8
Nhâm Ngọ

Lịch âm tháng 5 năm 2039

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
9/4
Quý Mùi
2
10
Giáp Thân
3
11
Ất Dậu
4
12
Bính Tuất
5
13
Đinh Hợi
6
14
Mậu Tý
7
15
Kỷ Sửu
8
16
Canh Dần
9
17
Tân Mão
10
18
Nhâm Thìn
11
19
Quý Tỵ
12
20
Giáp Ngọ
13
21
Ất Mùi
14
22
Bính Thân
15
23
Đinh Dậu
16
24
Mậu Tuất
17
25
Kỷ Hợi
18
26
Canh Tý
19
27
Tân Sửu
20
28
Nhâm Dần
21
29
Quý Mão
22
30
Giáp Thìn
23
1/5
Ất Tỵ
24
2
Bính Ngọ
25
3
Đinh Mùi
26
4
Mậu Thân
27
5
Kỷ Dậu
28
6
Canh Tuất
29
7
Tân Hợi
30
8
Nhâm Tý
31
9
Quý Sửu

Lịch âm tháng 6 năm 2039

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
10/5
Giáp Dần
2
11
Ất Mão
3
12
Bính Thìn
4
13
Đinh Tỵ
5
14
Mậu Ngọ
6
15
Kỷ Mùi
7
16
Canh Thân
8
17
Tân Dậu
9
18
Nhâm Tuất
10
19
Quý Hợi
11
20
Giáp Tý
12
21
Ất Sửu
13
22
Bính Dần
14
23
Đinh Mão
15
24
Mậu Thìn
16
25
Kỷ Tỵ
17
26
Canh Ngọ
18
27
Tân Mùi
19
28
Nhâm Thân
20
29
Quý Dậu
21
30
Giáp Tuất
22
1/5
Ất Hợi
23
2
Bính Tý
24
3
Đinh Sửu
25
4
Mậu Dần
26
5
Kỷ Mão
27
6
Canh Thìn
28
7
Tân Tỵ
29
8
Nhâm Ngọ
30
9
Quý Mùi

Lịch âm tháng 7 năm 2039

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
10/5
Giáp Thân
2
11
Ất Dậu
3
12
Bính Tuất
4
13
Đinh Hợi
5
14
Mậu Tý
6
15
Kỷ Sửu
7
16
Canh Dần
8
17
Tân Mão
9
18
Nhâm Thìn
10
19
Quý Tỵ
11
20
Giáp Ngọ
12
21
Ất Mùi
13
22
Bính Thân
14
23
Đinh Dậu
15
24
Mậu Tuất
16
25
Kỷ Hợi
17
26
Canh Tý
18
27
Tân Sửu
19
28
Nhâm Dần
20
29
Quý Mão
21
1/6
Giáp Thìn
22
2
Ất Tỵ
23
3
Bính Ngọ
24
4
Đinh Mùi
25
5
Mậu Thân
26
6
Kỷ Dậu
27
7
Canh Tuất
28
8
Tân Hợi
29
9
Nhâm Tý
30
10
Quý Sửu
31
11
Giáp Dần

Lịch âm tháng 8 năm 2039

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
12/6
Ất Mão
2
13
Bính Thìn
3
14
Đinh Tỵ
4
15
Mậu Ngọ
5
16
Kỷ Mùi
6
17
Canh Thân
7
18
Tân Dậu
8
19
Nhâm Tuất
9
20
Quý Hợi
10
21
Giáp Tý
11
22
Ất Sửu
12
23
Bính Dần
13
24
Đinh Mão
14
25
Mậu Thìn
15
26
Kỷ Tỵ
16
27
Canh Ngọ
17
28
Tân Mùi
18
29
Nhâm Thân
19
30
Quý Dậu
20
1/7
Giáp Tuất
21
2
Ất Hợi
22
3
Bính Tý
23
4
Đinh Sửu
24
5
Mậu Dần
25
6
Kỷ Mão
26
7
Canh Thìn
27
8
Tân Tỵ
28
9
Nhâm Ngọ
29
10
Quý Mùi
30
11
Giáp Thân
31
12
Ất Dậu

Lịch âm tháng 9 năm 2039

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
13/7
Bính Tuất
2
14
Đinh Hợi
3
15
Mậu Tý
4
16
Kỷ Sửu
5
17
Canh Dần
6
18
Tân Mão
7
19
Nhâm Thìn
8
20
Quý Tỵ
9
21
Giáp Ngọ
10
22
Ất Mùi
11
23
Bính Thân
12
24
Đinh Dậu
13
25
Mậu Tuất
14
26
Kỷ Hợi
15
27
Canh Tý
16
28
Tân Sửu
17
29
Nhâm Dần
18
1/8
Quý Mão
19
2
Giáp Thìn
20
3
Ất Tỵ
21
4
Bính Ngọ
22
5
Đinh Mùi
23
6
Mậu Thân
24
7
Kỷ Dậu
25
8
Canh Tuất
26
9
Tân Hợi
27
10
Nhâm Tý
28
11
Quý Sửu
29
12
Giáp Dần
30
13
Ất Mão

Lịch âm tháng 10 năm 2039

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
14/8
Bính Thìn
2
15
Đinh Tỵ
3
16
Mậu Ngọ
4
17
Kỷ Mùi
5
18
Canh Thân
6
19
Tân Dậu
7
20
Nhâm Tuất
8
21
Quý Hợi
9
22
Giáp Tý
10
23
Ất Sửu
11
24
Bính Dần
12
25
Đinh Mão
13
26
Mậu Thìn
14
27
Kỷ Tỵ
15
28
Canh Ngọ
16
29
Tân Mùi
17
30
Nhâm Thân
18
1/9
Quý Dậu
19
2
Giáp Tuất
20
3
Ất Hợi
21
4
Bính Tý
22
5
Đinh Sửu
23
6
Mậu Dần
24
7
Kỷ Mão
25
8
Canh Thìn
26
9
Tân Tỵ
27
10
Nhâm Ngọ
28
11
Quý Mùi
29
12
Giáp Thân
30
13
Ất Dậu
31
14
Bính Tuất

Lịch âm tháng 11 năm 2039

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
15/9
Đinh Hợi
2
16
Mậu Tý
3
17
Kỷ Sửu
4
18
Canh Dần
5
19
Tân Mão
6
20
Nhâm Thìn
7
21
Quý Tỵ
8
22
Giáp Ngọ
9
23
Ất Mùi
10
24
Bính Thân
11
25
Đinh Dậu
12
26
Mậu Tuất
13
27
Kỷ Hợi
14
28
Canh Tý
15
29
Tân Sửu
16
1/10
Nhâm Dần
17
2
Quý Mão
18
3
Giáp Thìn
19
4
Ất Tỵ
20
5
Bính Ngọ
21
6
Đinh Mùi
22
7
Mậu Thân
23
8
Kỷ Dậu
24
9
Canh Tuất
25
10
Tân Hợi
26
11
Nhâm Tý
27
12
Quý Sửu
28
13
Giáp Dần
29
14
Ất Mão
30
15
Bính Thìn

Lịch âm tháng 12 năm 2039

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
16/10
Đinh Tỵ
2
17
Mậu Ngọ
3
18
Kỷ Mùi
4
19
Canh Thân
5
20
Tân Dậu
6
21
Nhâm Tuất
7
22
Quý Hợi
8
23
Giáp Tý
9
24
Ất Sửu
10
25
Bính Dần
11
26
Đinh Mão
12
27
Mậu Thìn
13
28
Kỷ Tỵ
14
29
Canh Ngọ
15
1/11
Tân Mùi
16
2
Nhâm Thân
17
3
Quý Dậu
18
4
Giáp Tuất
19
5
Ất Hợi
20
6
Bính Tý
21
7
Đinh Sửu
22
8
Mậu Dần
23
9
Kỷ Mão
24
10
Canh Thìn
25
11
Tân Tỵ
26
12
Nhâm Ngọ
27
13
Quý Mùi
28
14
Giáp Thân
29
15
Ất Dậu
30
16
Bính Tuất
31
17
Đinh Hợi
Ngày hoàng đạo (Tốt)
Ngày hắc đạo (Xấu)

SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NĂM 2039

Ngày lễ dương lịch năm 2039

Dương lịch Âm lịch Tên ngày
7/12/2038
Tết Dương lịch
15/12/2038
Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam
11/1/2039
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
22/1/2039
Ngày lễ tình nhân (Valentine)
5/2/2039
Ngày thầy thuốc Việt Nam
14/2/2039
Ngày Quốc tế Phụ nữ
26/2/2039
Ngày Quốc Tế hạnh phúc
28/2/2039
Ngày Nước sạch Thế giới
2/3/2039
Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
3/3/2039
Ngày Thể Thao Việt Nam
8/3/2039
Ngày Cá tháng Tư
12/3/2039
Tết Thanh minh
29/3/2039
Ngày Trái đất
8/4/2039
Ngày giải phóng miền Nam
9/4/2039
Ngày Quốc tế Lao động
15/4/2039
Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ
21/4/2039
Ngày của mẹ
27/4/2039
Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh
10/5/2039
Ngày Quốc tế thiếu nhi
26/5/2039
Ngày của cha
30/5/2039
Ngày báo chí Việt Nam
7/5/2039
Ngày gia đình Việt Nam
20/5/2039
Ngày dân số thế giới
7/6/2039
Ngày Thương binh liệt sĩ
8/6/2039
Ngày thành lập công đoàn Việt Nam
30/6/2039
Ngày tổng khởi nghĩa
14/7/2039
Ngày Quốc Khánh
22/7/2039
Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
14/8/2039
Ngày quốc tế người cao tuổi
23/8/2039
Ngày giải phóng thủ đô
26/8/2039
Ngày doanh nhân Việt Nam
3/9/2039
Ngày Phụ nữ Việt Nam
14/9/2039
Ngày Hallowen
23/9/2039
Ngày pháp luật Việt Nam
5/10/2039
Ngày Nhà giáo Việt Nam
8/10/2039
Ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam
16/10/2039
Ngày thế giới phòng chống AIDS
5/11/2039
Ngày toàn quốc kháng chiến
8/11/2039
Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam
10/11/2039
Lễ Giáng sinh

Ngày lễ âm lịch năm 2039

Dương lịch Âm lịch Tên ngày
1/1/2039
Tết Nguyên Đán
13/1/2039
Hội Lim (Tiên Du - Bắc Ninh)
15/1/2039
Tết Nguyên tiêu
2/2/2039
Lễ hội Chùa Trầm
15/2/2039
Lễ hội Tây Thiên
19/2/2039
Lễ hội Quan Thế Âm (Đà Nẵng)
10/3/2039
Giỗ tổ Hùng Vương
3/3/2039
Tết Hàn thực
14/4/2039
Tết Dân tộc Khmer
15/4/2039
Lễ Phật Đản
5/5/2039
Tết Đoan Ngọ
3/6/2039
Lễ hội đình Châu Phú (An Giang)
4/6/2039
Lễ hội cúng biển Mỹ Long (Trà Vinh)
8/6/2039
Lễ hội đình – đền Chèm (Hà Nội)
9/6/2039
Hội chùa Hàm Long (Hà Nội)
23/6/2039
Lễ hội đình Trà Cổ (Quảng Ninh)
10/6/2039
Hội kéo ngựa gỗ (Hải Phòng)
15/7/2039
Vu Lan
1/8/2039
Tết Katê
15/8/2039
Tết Trung Thu
9/9/2039
Tết Trùng Cửu
10/10/2039
Tết Trùng Thập
15/11/2039
Hội Đình Phường Bông (Nam Định)
25/11/2039
Hội Vân Lệ (Thanh Hóa)
23/12/2039
Ông Táo chầu trời
Chia sẻ ngay
remcuangocbich caren-anne-poe ndaclinic mommabstampin manelguesthouse staffometer brookebaronmakeup emsbytes cpf-ecw tizianousa clicknetllc votzen-tube actmadelyrical robonixx aaronmasseypoker nomoreboringwindowssociety ynzhangxian chmielowadolina dermatoplastika calaguasislandtour nusaraja sakaryafatihdamper wardsurplus hermesnslave nelnomedijesus kwalkerbookkeeping huacura